Jednotka sboru

16. 1. 2013

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE VELKÁ  BÍTEŠ

 

Základním úkolem hasičů je chránit životy, zdraví a majetek občanů před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Hasiči-záchranáři jsou každodenně připraveni poskytovat pomoc v nouzi bez ohledu na překážky, nebezpečí a ohrožení vlastních životů a stále své znalosti a dovednosti zdokonalovat.

 

16. března 2000 byla na MěÚ sestavena zásahová jednotka PO města Velké Bíteše. Na základě nového plošného pokrytí jednotkami požární ochrany je JSDH zařazena od roku 2000 dle vybavenosti a požárního nebezpečí v obci do kategorie JPO III. Většinou jsou členové zásahové jednotky současně i členy sboru dobrovolných hasičů, ale nemusí být. Obec ze zákona musí mít zřízenou zásahovou jednotku, a proto se obrátila na členy SDH a uzavřela s určeným počtem členů smlouvy o členství v zásahové jednotce. Obec potom těmto členům hradí školení, vybavení, zdravotní prohlídky apod. V hasebním obvodu máme 6485 obyvatel. Registrační číslo na KOIS je 615 139.

 

Zj SDH Velká Bíteš 2000 – 2002

Velitel jSDHo:

Ludvík Zavřel

Velitelé družstev:

Karel Daněk, Tomáš Hloubil, Karel Fišer, Jaroslav Neklapil,

Strojníci:

Jaromír Koza, Pavel Kunc, Jiří Kubíček, Aleš Janíček, Jan Denemarek,  Radek Holík, Miloš Rozmarin,

Člen:

Libor Kunc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Zj SDH Velká Bíteš 2002 – 2004

Velitel jSDHo:

Ludvík Zavřel

Zástupce velitele pro zásahovou jednotku:

 

Jiří Kubíček

Velitelé družstev:

Karel Daněk, Tomáš Hloubil, Neklapil Jaroslav,

Strojníci:

Jaromír Koza, Miloš Rozmarin, Pavel Kunc, Jan Denemarek, Martin Dvořáček, Aleš Janíček, Pavel Břenda, Hloubil Tomáš,

Členové:

Libor Kunc, Pavel Burian, František Dočkal, David Dvořáček, Miroslav Řezáč, Pavel Švancara, Petr Janíček,

 

Zj SDH Velká Bíteš 2004 – 2006

Velitel jSDHo:

Ludvík Zavřel,

Zástupce velitele:

Jiří Kubíček,

Velitelé družstev:

Karel Daněk, Neklapil Jaroslav, Miloš Rozmarin,

Vedoucí strojní služby:

 

Pavel Břenda,

Strojníci:

Jaromír Koza, Pavel Kunc, Martin Dvořáček, Miloš Rozmarin, Kubíček Jiří,

Řidiči:

Ludvík Zavřel, Aleš Janíček, Zdeněk Švanda, David Dvořáček, Michal Hladík, Jan Denemarek, Vlastimil Řezáč,

Členové:

Libor Kunc, Miroslav Řezáč, Pavel Švancara, František Dočkal, František Kalina, Jan Břenda, Zdeněk Švanda, Petr Janíček,

 

 Členové zásahové jednotky města Velká Bíteš 2006 – 2008

Jméno a příjmení

 

Funkce

Zavřel Ludvík

 

Velitel jednotky

Kubíček Jiří

 

Zástupce velitele jednotky

Dvořáček David

 

Velitel družstva

Daněk Karel

 

Velitel družstva

Rozmarýn Miloš

 

Velitel družstva + strojník

Dvořáček Martin

 

Technik – strojní služba

Koza Jaromír

 

Strojník

Dočkal Jan

 

Strojník

Kunc Pavel

 

Strojník

Janíček Aleš

 

Strojník

Denemarek Jan

 

Strojník

Břenda Pavel

 

Strojník

Dočkal František

 

Člen

Neklapil Jaroslav

 

Člen

Švancara Pavel

 

Člen

Řezáč Miroslav

 

Člen

Kunc Libor

 

Člen

 

Jednotka SDH obce Velká Bíteš JPO III

k 1. 7. 2008

Jméno a příjmení

 

Funkce

Zavřel Ludvík

 

Velitel dobrovolné jednotky

Strojník

Dvořáček David, DiS.

 

Zástupce velitele dobrovolné jednotky

Velitel družstva

Strojník

Daněk Karel

 

Velitel družstva

Rozmarýn Miloš

 

Velitel družstva

Strojník

Dvořáček Martin

 

Technik – strojní služba

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Řezáč Zdeněk

 

Technik – chemicko-technická služba

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Koza Jaromír

 

Strojník

Dočkal Jan

 

Strojník

Kunc Pavel

 

Strojník

Kubíček Jiří

 

Strojník

Švancara Pavel

 

Starší hasič

Bc. Janíček Aleš

 

Strojník

Břenda Pavel

 

Strojník

Ing. Dočkal František

 

Strojník

Kunc Libor

 

Starší hasič

Neklapil Jaroslav

 

Starší hasič

 

Jednotka SDH obce Velká Bíteš JPO III

k 1. 8. 2009

Jméno a příjmení

 

Funkce

Zavřel Ludvík

 

Velitel dobrovolné jednotky

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Dvořáček David

 

Zástupce velitele jednotky

Velitel družstva

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Daněk Karel

 

Velitel družstva

Obsluha motorových pil

Kubíček Jiří

 

Velitel družstva

Strojník

Rozmarýn Miloš

 

Velitel družstva

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Dvořáček Martin

 

Technik - strojní služba

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Řezáč Zdenek

 

Technik – chemicko-technická služba

Strojník

Velitel družstva

Obsluha motorových pil

Koza Jaromír

 

Strojník

Dočkal Jan

 

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Kunc Pavel

 

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Jan Ventruba

 

Strojník

Urban Pavel

 

Starší hasič

Švancara Pavel

 

Starší hasič

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Bc. Janíček Aleš

 

Řidič

Břenda Pavel

 

Strojník

Obsluha přenosných motorových pil a rozbrušovacích pil

Dočkal František

 

Strojník

Řezáč Miroslav

 

Starší hasič

Kunc Libor

 

Starší hasič

Neklapil Jaroslav

 

Starší hasič

 

Jednotka SDH obce Velká Bíteš JPO III v roce 2012

Jméno a příjmení

 

Funkce

Zavřel Ludvík

 

Velitel dobrovolné jednotky

Strojník

Obsluha motorových pil

Bc. Dvořáček David

 

Zástupce velitele jednotky

Velitel družstva

Strojník

Obsluha motorových pil

Daněk Karel

 

Velitel družstva

Obsluha motorových pil

Jan Ventruba

 

Strojník

Zdravotník – instruktor

Velitel družstva

Obsluha motorových pil

Rozmarýn Miloš

 

Strojník

Obsluha motorových pil

Dvořáček Martin

 

Technik - strojní služba

Obsluha motorových pil

Řezáč Zdenek

 

Technik – chemicko-technická služba

Velitel družstva

Strojník

Instruktor obsluhy motorových pil

Koza Jaromír

 

Strojník

Dočkal Jan

 

Strojník

Obsluha motorových pil

Kunc Pavel

 

Strojník

Obsluha motorových pil

Libor Šídlo

 

Mladší hasič

Urban Pavel

 

Starší hasič

Švancara Pavel

 

Starší hasič

Krčál Martin

 

Starší hasič

Dvořáček Petr

 

Mladší hasič

Břenda Pavel

 

Strojník

Dočkal František

 

Strojník

Kunc Libor

 

Starší hasič

Neklapil Jaroslav

 

Starší hasič

 

Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Velká Bíteš. Obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní ve svém územním obvodu další úkoly podle zvláštního právního předpisu.

Obec-město Velká Bíteš podle § 68 odst. 1 citovaného zákona jednotku sboru dobrovolných hasičů obce spravuje. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie jednotky požární ochrany dle zařazení v plošném pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany je JPO III, tj. vyjíždí i mimo hasební obvod svého zřizovatele, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace a s minimálním počtem členů v pohotovosti, kdy počet členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III zajišťujících nepřetržitou pracovní pohotovost pro zásah mimo katastrální území zřizující obce /dle § 29 odstavce 3 – zpravidla jedno nebo dvě družstva o sníženém početním stavu (1+3)/. Minimální početní stavy a jejich funkční zařazení v jednotkách SDH obcí jsou stanoveny přílohou č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO. Dle vyhlášky 247/2001 Sb. jako JPO III/2 máme mít 24 členů, 8 na pohotovosti, 1 velitel, 5 velitelů družstva, 6 strojníků, 12 hasičů.

Podle zákona o PO, § 65 je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, tj. vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Velitele jednotky jmenuje a odvolává starosta obce po předchozím vyjádření HZS kraje. Starosta obce přitom přihlíží k návrhu občanského sdružení působícího na úseku PO. Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech poskytuje obec odměnu.

 

Jednotka SDH Velká Bíteš je od roku 2008 „jednotkou předurčenou k ochraně obyvatelstva“ jednotka je určená jako příjmové středisko osob ze Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a k pomoci při kritické situaci na dálnici, např. poskytování základní materiální pomoci lidem ve velkých kolonách – jednotka určena k pomoci v případě hromadných nehod na dálnici D1. Při mimořádných událostech máme poskytovat humanitární pomoc. Od 1. dubna 2009 jsme získaly udělení předurčenosti na mimořádné události typu dopravní nehoda.

Hlášení o mimořádné události (požáru, výbuchu, zatopení níže uložených prostor, dopravní nehodě atd.) přebíral pro zásahovou jednotku do roku 2005 některý velitel družstev telefonicky. Ten si dle domluvy s operačním důstojníkem z KOIS krajského operačního a informačního střediska Jihlava svolává určitý počet hasičů k zásahu. Většinou se to řídí velikostí mimořádné situace (dle toho kolik CAS vyjíždí). Výjezd pro naší jednotku je stanoven na 10 minut po vyhlášení mimořádné situace. Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice Za Loukama 583.

 

Poplach jednotce byl v dřívější době vyhlášen akusticky rotační sirénou umístěnou na střeše kulturního domu. V poslední době je jednotce vyhlášen z operačního střediska v Jihlavě nejen dálkovým spuštěním sirény (na městském úřadě), ale i odesláním SMS zpráv a hlasových zpráv systému AMDS (Automated Message Delivery Systém) na mobilní telefony členů jednotky, kdy je prozváněn mobilní telefon a po přijetí hovoru je hasičům sdělena hlasová zpráva. Vyhlášení požárního poplachu, pouze v případě, kdy se jedná o větší mimořádnou situaci a je potřeba akutní větší množství hasičů, tak signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sekund tón – 10 sekund pauza – 25 sekund tón). Každou první středu v měsíci ve 12 hodin probíhá zkušebním tónem (tj. stálý tón o délce 140 vteřin) zkouška sirény.

 

POŽADAVKY  NA  ČLENY  ZÁSAHOVÉ  JEDNOTKY

 

Jsou stejné jako na hasiče z povolání. Jednou ročně musíme projít zdravotními prohlídkami a musí se obnovovat způsobilost k vykonávání práce hasiče. Mimo to strojníci musí mít řidičský průkaz skupiny C a profesní osvědčení s právem řízení vozidla s předností v jízdě.

 

CO DĚLAJÍ HASIČI, KDYŽ NEHOŘÍ

Správné návyky lze získat jen soustavným cvičením

 

Pravidelné školení členů jednotky SDH obce v souladu s tématy vyhlášenými GŘ HZS ČR probíhá na Hasičské zbrojnici ve Velké Bíteši. Velkou část pracovního času členů jednotky tvoří odborná příprava. Od proškolených hasičů lze očekávat vyšší kvalitu pomoci. Odborná příprava členů jednotky je prováděna alespoň jednou měsíčně. Ročně by mělo být odborné přípravě členů jednotky věnováno minimálně 40 vyučovacích hodin. Součástí je i praktický výcvik v užívání osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu. Jednotka absolvuje v průměru 6 taktických a prověřovacích cvičení ve vlastním hasebním obvodu.

 

Obsahová náplň odborných školení:

 •  . odborná příprava preventivních požárních hlídek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob pro objekt Kulturní dům Velká Bíteš
 •  . přetlaková ventilace, způsoby a zásady odvětrávání objektů a praktický výcvik s přetlakovým ventilátorem
 •  . odborná příprava Nositelů dýchací techniky a praktický výcvik Nositelů dýchací techniky na protiplynovém polygonu CPS HZS Žďár nad Sázavou
 •  . nebezpečné látky, identifikace, taktika zásahu, dekontaminace, praktický výcvik s přetlakovým protichemickým oděvem
  •  . pravidelné školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
  •  . školení řidičů vozidel s právem přednosti v jízdě-prevence nehodovosti a zvýšení bezpečnosti jízdy k zásahu, užití zvláštního výstražného zařízení
  •  . školení bezpečnosti práce
  •  . nácvik požárního útoku, zásady bojového vedení
  •  . instrukčně metodické zaměstnání hasičských jednotek - zásady plnění letadel Letecké hasičské služby
  •  . výcvik obsluhy požárních čerpadel, agregátů a mobilní požární techniky
  •  . cyklické školení velitelů a cyklické školení strojníků jednotek SDH obcí na CPS Žďár nad Sázavou
  •  . výcvik s motorovou řetězovou pilou
  •  . odstraňování následků dopravních nehod, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a opakování první pomoci
  •  . jako jednotka předurčená k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany jsme seznámeni s krizovými stavy, varováním, vyrozuměním a informováním, evakuací obyvatelstva, nouzovým přežitím obyvatelstva, záchrannými a likvidačními prácemi

 

A další důležitá školení, která potřebujeme k naší činnosti. Veškerá školení jsou prováděna s pomocí příslušníků HZS Velká Bíteš.

 

PROSTŘEDKY  OSOBNÍ  OCHRANY užívané jednotkou SDH  obce Velká Bíteš

 

Základním oděvem hasiče je dvoudílný oděv ÚBO Pracovní stejnokroj II – bavlna, je složen ze dvou částí, tmavomodrých kalhot a blůzy. Materiálem pracovního stejnokroje je 100% bavlna. Součástí pracovního stejnokroje jsou reflexní pásky na blůze, nápis na zádech a tmavomodrá čepice (baseballová čepice. Oděv je doplněný v současné době bavlněným tričkem šedé barvy v provedení krátký nebo dlouhý rukáv. Tento pracovní stejnokroj je určen pro činnost na stanici. Jako samostatně oblečený není určen pro činnost u zásahu. Na tento oděv podle charakteru zásahu, hasič obléká ochranný zásahový oděv.

 

Přilby: GALLET F1. – u jednotky nahradily již nevyhovující a zastaralé hasičské přilby PZ-11. Firmy Dräger a Gallet vyvinuly v devadesátých letech koncept univerzální hasičské přilby, který významně předběhl svou dobu. Tento koncept, nazvaný Dräger Supra/Gallet F1, přinesl revoluční řešení – systém rychloupínáků pro uchycení masky. Hasič tak má možnost okamžitého nasazení celoobličejové masky, aniž by musel sejmout ochrannou přilbu. Velkoplošný reflexní štít mu i při nenasazené masce chrání obličej před žárem a případným postřikem chemikálií, integrovaný oční štítek chrání oči při technických zásazích – používání rozbrušovacího zařízení, motorové pily apod.

 

Zásahové obleky FIREMAN V – model 2001, vyrábí DEVA s r.o. Frýdek Místek. Tyto špičkové obleky jsou tvořeny několika speciálními vrstvami.

-       Vnější vrstva: poskytuje první ochranu proti teplu, plamenu, vodě a chemickým látkám. Chrání též před oděrem, řezem a současně poskytuje ochranu vnitřních vrstev.

-       Vlhkostní vložka (bariéra): chrání před proniknutím vody, vodní páry a jiných kapalin do tepelné vložky. Leží pod vnější vrstvou. První vložky z nepropustné fólie zcela bránily průniku vody, vlhkosti, ale též úniku/rozptylu tělesného tepla.

-       Tepelná vložka (bariéra): je umístěna pod vlhkostní bariérou. Má obvykle objemnou formu k zajištění tepelně izolačních účinků. Mívá přišitou podšívku ke zvýšení pevnosti vrstvy tepelné vložky. Zásahový oblek vydrží teplotu 700 °C.

 

Zásahové boty GORE-TEX vzor ZZ 0412 – poloholeňová obuv je nejčastěji používána zásahovými jednotkami hasičů. Podešev je olejivzdorná, kyselinovzdorná a antistatická, opatřená ocelovou antiperforační planžetou. Ocelová tužinka ve špici. Vodonepropustná useň holeňové části zajišťuje prodyšnost a vodoodpudivost.

 

Jednotka SDH má ve své vybavenosti 6 ks vzduchových dýchacích přístrojů zn. Saturn S 5 – S 7 – jde o vzduchový dýchací přístroj s otevřeným kruhem. Přístroj vyrábí s. p. MEVA Roudnice nad Labem. Plnicí tlak u těchto přístrojů je pouze 20 MPa. Na tom také závisí doba použití tohoto přístroje a hlavně spočívá na prováděné činnosti hasiče. Doba použití je 20-30 minut. Jedná se o rovnotlaké, autonomní, vzduchové, izolační dýchací přístroje. Nosič přístroje je vybaven popruhy a rozváděcím vysokotlakým kříže, na nějž je napojena tlaková láhev se vzduchem, a který rozvádí pod vysokým tlakem vzduch do manometru a jednostupňové rovnotlaké plicní automatiky. Na plicní automatiku je připojena vrapová hadice o průměru 25 mm a délce 700 mm, která přivádí vzduch do obličejové ochranné vzduchové masky. Přístroj se nejčastěji užívá s 5 nebo 7 litrovou ocelovou tlakovou lahví v kombinaci s obličejovou ochrannou vzduchovou maskou CM 4 nebo CM 5D z přírodní pryže s náhlavním křížem. Akustický varovný signál (pískání) je aktivní při poklesu tlaku vzduchu v tlakové láhvi pod hodnotu 4 MPa + 0,1 MPa.

 

Technická data vzduchových dýchacích přístrojů Saturn

 

Saturn S 7 l / 20 – 5

Saturn S 7 l / 20 – 7

Vodní objem ocelové tlakové lahve (l)

5

7

Plnicí tlak vzduchu (MPa)

20

20

Celkové množství vzduchu při plnicím tlaku 20 MPa (l)

1 000

1 400

Minimální okamžitý průtok vzduchu při 20 MPa (l/min)

350

350

Ochranná doba při středně těžké práci – 35 l/min (min)

Tato doba není časem pro zásah, protože nezohledňuje cestu zpět a čas pro rezervu, tj. tlak vzduchu v tlakové láhvi nižší než 4 MPa + 0,1 MPa.

29

40

Hmotnost včetně naplněné ocelové tlakové lahve (kg)

14

17

 

Tyto přístroje vyrobeny v letech 1978 – 1989 vzhledem na fyzické a morální opotřebení je nutné provést jejich obměnu za nové lehčí a výkonnější přístroje s plnicím tlakem 30 MPa. Použitím tohoto přístroje se prodlouží doba pobytu hasiče u zásahu na 40 – 45 minut. Obnovou této techniky se zvýší bezpečnost a pohoda hasiče, což se projeví i na jeho výkonnosti.

 

Nověji má jednotka SDH zapůjčeno 6 ks moderních vzduchových dýchacích přístrojů Dräger PA 90. Nosič přístroje je vyroben z uhlíkového kompozitu s popruhy z uhlíkového vlákna. Přístroj je vybaven dvoustupňovou přetlakovou plicní automatikou s přídavnou dávkou vzduchu (by-passem). Plicní automatika je uchycena bajonetovým připojením na obličejovou ochrannou vzduchovou masku AV 200 ze silikonové pryže s uchycením upínacími sponami typu kandahár na přilbu GALLET. Akustický varovný signál (pískání) je aktivní při poklesu tlaku v tlakové láhvi pod hodnotu 5,5 MPa + 0,5 MPa. Tlakové láhve jsou kompozitní, čímž je dosaženo podstatného snížení hmotnosti.

 

Technická data vzduchového dýchacího přístroje typu Dräger PA 90

Vodní objem kompozitní tlakové láhve (l)

6,8

Plnicí tlak vzduchu (MPa)

30

Celkové množství vzduchu při plnicím tlaku 30 MPa (l)

2 040

Minimální okamžitý průtok vzduchu při 30 MPa (l/min)

300

Ochranná doba při středně těžké práci – 35 l/min (min)

Tato doba není časem pro zásah, protože nezohledňuje cestu zpět a čas pro rezervu, tj. tlak vzduchu v tlakové láhvi nižší než 5 MPa + 0,5 MPa.

58

Hmotnost včetně naplněné kompozitní tlakové láhve (kg)

12

 

Obleky proti sálavému teplu 3 kusy - žárový oblek SBG 2 – dvoudílný žáruvzdorný oblek pro ochranu proti intenzivnímu teplu při požárech. Oblek umožňuje krátkodobý přímý kontakt s plameny. Kompletní oblek je konstruován výhradně pro použití se vzduchovým dýchacím přístrojem a odpovídající přilbou. Materiál obleku je odolný vůči sálavému teplu až do 1300 °C. Materiál z něhož je oblek vyroben, je nehořlavý a jeho struktura je vrstvená – nosná vrstva z Twaronu/Kevlaru, parotěsná zábrana, nehořlavá tepelná izolace, vnitřní vrstva z Nomexu a vnější vrstva hliníková fólie. Oblek neobsahuje azbest. Hmotnost obleku je jen 8 kg. Skládá se z kabátu s integrovanou kuklou a prostorem pro dýchací přístroj, kalhot a holínek. Kabát je rozepínatelný na bocích a rukávech a v pase je přidržován elastickou gumou. Pozlacený zorník je snadno vyměnitelný z vnitřní strany. Rukavice jsou pětiprsté. Kalhoty mají nastavitelné šle, boty jsou chráněny návleky se zdrhovadlem na zadní straně. Oblek obsahuje i náhradní zorník a přepravní tašku.

 

Protichemické ochranné oděvy 4 kusy - Tychem TK je nejnovějším typem lehkého plynotěsného obleku s mimořádně vysokou ochranou proti průniku chemikálií (Typ 1). Tento protichemický oblek je vyroben z vícevrstveného materiálu, který je zcela odlišný od laminovaných materiálů často používaných u podobných typů. Chemická odolnost Tychemu TK je u většiny agresivních chemikálií delší než 480 min.! Tak vysokou odolnost lze očekávat i u takových chemikálií jako jsou čpavek, chlor, toluen, dichlormetan aj. Oblek je ve velkosti XXL (200 cm) a má vyměnitelné dvojité rukavice i holínky. Unikátní je i mimořádně velký, pružný zorník umožňující maximální výhled. Zorník je dodatečně chráněn vnější výměnnou fólii. Je určen k použití výhradně se vzduchovým dýchacím přístrojem, čemuž je přizpůsoben i prostorný zádový vak. Rukávy jsou optimálně široké a dovolují vyjmutí rukou i v obleku. V místě pasu je oblek vybaven vnitřním, nastavitelným pasem, který udržuje oblek ve správné poloze na těle.

 

Teplotní rozsah –70 až + 90 °C. Odolnost oděru 2000 cyklů. Odolnost ohýbání 4000 cyklů.

Rubrika: Zasahová jednotka | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: