Zpráva o činnosti sboru 2012

13. 1. 2013

Zpráva o činnosti SDH Závada za rok 2012
Dámy a pánové, bratři a sestry, vážení hosté,
Dovolte mi, abych i já vás co nejsrdečněji přivítal na začátku nového roku 2013  a popřál vám hodně štěstí, zdraví, úspěchů a osobní pohody.
Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok a stanovili si úkoly, které nás čekají v roce letošním.
Jako každým rokem byla i v roce minulém činnost našeho sboru po všech stránkách velmi bohatá. V lednu se uskutečnila výroční valná hromada, v únoru jsme uspořádali tradiční pochování basy. V květnu proběhla mše svatá u příležitosti svátku svatého Floriana a smažení vaječiny, oslav svátku jsme se už tradičně zúčastnili také u našich kolegů v Golkowicích. Na podzim byl zorganizován zájezd do sousedního Polska spojený s exkurzí v přečerpávací elektrárně  Medzybrodzie – Žar,návštěvou muzea pivovaru  Žywiec a prohlídkou hasičské zbrojnice. Tohoto zájezdu se samozřejmě účastnili i zástupci OSP Golkowice a my jsme poté navštívili jejich tradiční akci zvanou „golonka“.
Naši hasiči se v minulém roce opět zapojili do akce Daruj krev. Na transfuzní stanici se 2. května k odběru nejcennější tekutiny tentokrát dostavilo 10
členů, kteří darovali svou krev již poněkolikáté ( Roman Fusek,Radek Biesanik, Jaroslav Hanzel, Marek Křevký, Pavel Mencner, Petr Dohnal, Filip Ostruszka,Pavel Štěpán,Radek Byrtus,Ivan Sládeček)  a jejich řady rozšířili dva „prvodárci“   ( Stanislav Babiš a Vlastimil Olšok). Za nevětší počet dárců v okrese získal náš sbor od KSH finanční ocenění ve výši 1 000,-Kč. Jednotlivým dárcům budou dnes předány pamětní listy a také speciální výživa pro doplnění červených krvinek. (láhev červeného)
V květnu se vypravila delegace našeho sboru do Hasičského centra v Přibyslavi, aby se zúčastnila předání vyznamenání Za záchranu života. Ocenění převzali Ing.Pavel Haas, Marcela Rybanská a nečlenka Mgr.Petra Krulová.
Sraz obcí nesoucích název Petrovice v loňském roce pořádali z finančních důvodů hasiči z Petrovic u Sušice a u Příbrami společně. Delegace SDH Závada se na tradiční setkání rovněž vypravila.
V červnu pak proběhla na hřišti soutěž mužů a starých pánů za účasti OSP Golkowice a mnoho okolních sborů spojená s hasičskou slavností s bohatým občerstvením, atrakcemi pro děti a taneční zábavou.
V červnu se také konala již IV. propagační jízda historických hasičských vozidel pořádaná u příležitosti 20. výročí znovuobnovení Hasičské vzájemné pojišťovny. Této významné a zajímavé akce se účastnilo v Těšíně šest našich členů, kteří přispěli k důstojnému průběhu nejen svou přítomností ve slavnostních stejnokrojích a se standartou, ale také se podíleli na přípravách.
Na úseku požární prevence se naši členové snaží pomoci radou nebo předáním zkušeností v oblasti požární ochrany. Provádíme besedy se školní mládeží a pořádáme dny otevřených dveří s ukázkami techniky, výzbroje a výstroje.
V Závadě jsme byli nápomocni OSH ČMS a připravili jsme podmínky k uspořádání školení výjezdových jednotek okrsku Karviná a rovněž shromáždění představitelů SDH okresu Karviná.
SDH v Závadě měl k 31. 12. 2012   148 členů, z toho 24 členů do 18 let. V organizaci je celkem 45 žen. Dva členové SDH pracují také ve vyšších funkcích, když je Ing. Pavel Haas, velitelem okrsku Karviná, náměstkem starosty OSH Karviná pro represi a také členem ústřední odborné rady vzdělávání a Milan Mencner je starostou okrsku Karviná a rovněž náměstkem starosty OSH Karviná pro zahraniční vztahy.
 Výbor se schází jednou měsíčně, případě potřeby častěji. Na svých schůzích projednává veškerou činnost dobrovolných hasičů ve spolupráci s příslušnými orgány samospráv na úseku požární ochrany. Zúčastňujeme se školení pořádaných okrskem a OSH Karviná.
 Chtěl bych vyzvednout veškerou činnost a práci našich žen, které se podílejí velkou měrou především na přípravě i realizaci zejména společenských akcí.
Rád bych se chtěl také zmínit o velmi dobré práci našich mladých hasičů. Chtěl bych poděkovat zejména jejich vedoucím Karle Mazurkové a Pavlíně Musilové a všem, kteří se velkou měrou podílejí na jejich odborné přípravě. Domnívám se a věřím, že v Závadě nám roste nová generace lidí obětavých, ochotných a připravených kdykoli pomoci.
Děkuji všem členům SDH v Závadě za jejich činnost a za práci vykonanou pro naši organizaci. Nejen výjezdové jednotce, ale všem, kteří přiloží ruku k dílu, kdykoli je třeba. Ať už při opravě techniky nebo při úklidu zbrojnice, těm, kteří připravují pohoštění pro soutěžící, naši mládež nebo skvěle organizují společenské akce.
Dovolte mi, abych poděkoval vedení obce Petrovice a starostovi panu doc. Marianu Lebiedzikovi za pomoc a spolupráci, které se nám od obce dostává, rovněž chci poděkovat zástupců TJ Lokomotiva za vzájemnou spolupráci, zejména za bezplatný pronájem sálu a areálu k pořádání soutěží a jiných akcí. Na oplátku zajišťujeme dopravu družstva žáků naším požárním vozidlem na fotbalové zápasy. Věřím, že spolupráce bude i nadále pokračovat. Srdečný dík patří také našim sponzorům, kteří přispívají nejen finančně, ale také materiálně na činnost SDH a výjezdové jednotky. V neposlední řadě děkuji také zástupcům OSP Golkowice za udržování velmi dobré spolupráce mezi oběma sbory, taktéž děkuji vedení HZS MSK ÚO Karviná a okolním sborům za dobrou spolupráci.
                                                        Děkuji za pozornost
                                       Milan Mencner
                                                                  Starosta SDH Závada

Rubrika: Současnost | Autor: lumiiir
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: