Historie obce Maletice II.

31. 7. 2018

Tímto článkem doplňujeme první vydání Historie, ve kterém byly na základě upozornění rodáků-pamětníků opraveny, resp. doplněny některé informace v Části 1.

Dále jsou přidány dvě tabulkové části: Část 2. ve které jsou zpracovány informace z archivních Pozemkových knih a Část 3., která vychází z archivního Sčítání obyvatel. 

Část 4. je totožná s předchozím stejným materiálem a doplňuje tak celkový pohled na výstavu trvale instalovanou v Síni slávy našeho sboru v čp. 19

 

M a l e t i c e 

Historie domů

a jejich obyvatel

 

Část 1.

 

Zdroje:

Obecní kronika – přepis i originál v archivu (OKR)

Zápis v obecní knize – jednání obecního výboru (ZOK)

Obyvatelé Maletic (VLE, MDU, LSI, HDV, JBA, JVO, LMO, LUH, PFA, BFR, JNO)

Poznámka:

Podle historiků jsou první písemné zmínky o osadě Maletice datovány do roku 1227.

Dům čp. 1

1889 - 1897 – Jan Bláha – starosta obce (ZOK)

1893 – Jan Bláha – platba na společnou kovadlinu (ZOK)

1901 -  Jan Bláha – zvolen starostou obce (ZOK)

Hospodařil zde rod Bláhů a říkalo se u nich u Dvořáků, snad odtud pocházeli nynější Dvořákové z čp. 20 (OKR).

Po Bláhovi, který zemřel v mladých letech, zůstala vdova a dcera Jarmila, která se vdala za Krištůfka Jaroslava čp. 9 (VLE)

Ke vdově se přiženil Kozel, který byl vystěhován v 50-tých letech (1954?), po nich zde bydlel tajemník MNV Binka, pak Rybákovi z Klokočína – Rybák Jiří st. měl ženu Marii? ze Slovenska a syna Jirku, který se odstěhoval do Písku a se svou ženou Dášou měli dvě dcery, nyní bydlí v Protivíně. M. Rybáková se po roce 1989 odstěhovala do Heřmaně. (VLE).

Dům čp. 2

1893 – Matěj Krištůfek – platba na společnou kovadlinu (ZOK)

Bydlel Krištůfek František, měl manželku ze Semic. Jeho otec Krištůfek Matěj pocházel z čp. 19 a přiženil se na čp. 2, kde si říkalo u LukšůKrištůfek Matěj byl muzikantem (OKR).

Lukšů dcera se provdala do Selibova za Váňu. Dům byl následně pronajímán, bydlela tam rodina Zelenkova, syn Jaroslav skončil v Písku (VLE).

Po rodině Lukšů zde bydlela rodina Kopřivů a po 2. svět. válce rodina Zelenkova, dále romská rodina Danihelova, nyní vlastní dům Václav Vacek. (MDU)

Dům čp. 3

1893 – Jan Šafařík – obecní slouha/pastýř – protokol o zjednání služby (ZOK)

1896 – 1898 - Jan Šafařík – obecní slouha/pastýř – protokol o zjednání služby (ZOK) 

1913 - 1914 - Jan Šafařík – obecní slouha/pastýř – protokol o zjednání služby (ZOK) 

Bydlel obecní pastýř Šafařík Jan, tato stará chatrč stála zde od nepaměti jako obecní bydlení. (OKR)

1924 – byly k obecní „pastoušce“ postaveny nové hospodářské budovy (pro prasata a krávy). (JVO)

1927 – byla dostavěna nová chalupa (stará byla již dříve zbourána) a bydleli v ní Šafaříkovi, kteří byli také po 4 generace schopnými muzikanty. (MDU)

1933-1934 - Jan Šafařík – obecní slouha/pastýř – protokol o zjednání služby (ZOK)

Dále zde bydleli Plívovi, Procházkovi, Farkašovi, Pilných a dnes rodina Kunešů. (MDU)

Dům čp. 4

1920 – Šípek Jan – rybář rybníků, obecní posel, zvoník, Šípek František- tesař (ZOK)

Chalupa je více než 70 let zbouraná, říkalo se jí Šípkovna. (MDU)

V chalupě se říkalo u Králů podle majitele, od něj jí koupil Dvořák Tomáš z čp. 20 (Hanusů) a postavil naproti nové čp. 35. (OKR) Pokračování na čp. 35.

Dům čp. 5

1885 – Antonín Leskovec – člen obecního výboru (ZOK)

1893 – Antonín Leskovec – platba na společnou kovadlinu (ZOK)

Bydlel Leskovec Václav, před ním bydlel Hála, zemřel a vdova si vzala Leskovce Antonína, otce tří synů a dcery: Václav, Jan, Antonín, Anna. Antonín padl ve II. sv. válce a Anna zemřela záhy. Jan se přiženil do čp. 7, vzal si Terezii Kulandovou. Václava Leskovce měl dva syny – Jiřího a Václava. Po chalupě se u nich říká u Kohoutů. (ZOK)

Jiří Leskovec měl dva syny Jiřího, který žije v Milenovicích a Václava, který v současné době čp. obývá. (VLE)

Dům čp. 6

1893 – František Nováček - platba na společnou kovadlinu (ZOK)

1894 – František Nováček – zvolen revizorem obecního výboru (ZOK)

Bydlí Nováček Josef (1920?), jeho manželka je z Pasek Lhotů (Kovandů). U Nováčků se říká u Kuželů. (OKR)

V té době měli čtyři dětí - Marii, Růženu, Jana a Annu. Později měli ještě Václava a  Josefu – zvanou Pepina. (JNO)

Na chalupě zůstal Jan, který si vzal za manželku Kocovou ze Skal.  Měli dva syny Jana a Josefa. (VLE)

Dům čp. 7

Býval to dům Humpála Jana po chalupě u Chaloupků v místech co stojí dnešní váha (postavena 1913). Po požáru r. 1904 zaniklo toto čp. 7. Kulanda František majitel čp. 16 - tehdy rozdělil tuto živnost mezi dva syny. Kulanda Václav zůstal na svém původním čp. 16 a Kulandovi Josefu pomohli vystavět nynější čp. 7. Oba tito Kulandové Václav i Josef padli ve I. sv. válce. Josef Kulanda se oženil s Terezií Kocovou z Nuzova a zanechal po sobě syna Jana. Polovinu této usedlosti Po Václavu Kulandovi dostala pak jeho sestra Alžběta, která se pak provdala za Václava Kučeru, který pocházel z Cerhonic. (OKR)

Vdovu Terezii Kulandovou si vzal Leskovec Jan z čp. 5, se kterou měl dva syny: Ladislava a Antonína. Všichni synové se později odstěhovali a staří dožili na chalupě. (1965?). Chalupu zdědil Ladislav, který ji prodal JZD. (VLE)

Dále pak na chalupě bydlel Lohonka s rodinou a po jeho smrti zde bydlel i František Pergler. Po roce 1989 se obyvatelé čp. 7 přestěhovali do Protivína. (LMO)

Dnes zde po rozsáhlé rekonstrukci bydlí Václav Raab se ženou Kateřinou a dcerou. (LMO)

Dům čp. 8

1894 – Hauzer František – starosta obce (ZOK) 

Bydlela zde Hauzerová Barbora, vdova po zemřelém Janu, který zemřel v nemocnici v Písku v r. 1919. Říkalo se zde u Bečvářů a dům zcela zanikl při požáru roku 1904. Místo něj byl vystavěn nový na kraji obce s čp. 8. (OKR)

Bydleli zde Manďákovi. Žemlička se oženil s jejich dcerou Alžbětu. Paní Žemličková se odstěhovala za dcerou Vlastou. Nejdříve dům pronajímala (Brušák) a pak jej prodala panu Jačkovi Josefovi (1979?). (MDU, HDV)

Po úmrtí J. Jačka rodina užívá dům jako rekreační chalupu, vlastníkem je Křiváčková Milena. (LMO)

Dům čp. 9

1893 – Jan Koc – platba na společnou kovadlinu (ZOK)

Josefa Krištůfka, který prodal po otci zděděnou chalupu čp. 19, koupil hostinec v tomto čp. od p. Vojíka z Protivína, jemuž náležel, v pachtu v té době jej měl Talafous František, jehož dceru si vzal Krištůfek Josef. (OKR)

Hostinec nejdříve patřil Kocovi Tomášovi, jeho rodina vymřela na tuberu. Po nich zdědil toto čp. Vojík z Protivína a ten jej prodal Krištůfkovi Josefu v r. 1921 a svoji chalupu čp. 19 prodal Hálovi Josefu, který měl jeho sestru Annu Krištůfkovou za ženu. (OKR)

Dnes chalupu vlastní a jako rekreační užívá Jaroslav Krištůfek a Radka Krištůfková s dcerami Radkou a Janou.

Dům čp. 10

Po chalupě říká se u Kahovců, Matěj Kahovec a jeho žen Kateřina rozená Sudová ze Štětic čp. 8, měli dceru Magdalenu Marii (1789), která se provdala za Tomáše Hanuse Dvořáka (1791) na čp. 20. (HDV)

Josef Hrubecký se k nim přiženil a vzal si Eleonoru Kahovcovou. (HDV)

Otec Hrubeckého Jana se přiženil ke Kahovcům z Budičovic ze statku Hrubeckých. (OKR)

1878 – se narodil Hrubecký Jan, který měl za manželku Balounovou Marii (1880) ze Semic. Měli dvě děti – Marii a Josefa, který se odstěhoval do Náchoda. (HDV)

1893 - Jozef Hrubecký – platba za společnou kovadlinu (ZOK)

1894 – Jozef Hrubecký – žádost o udělení domovského práva, zvolen účetním obecního výboru (ZOK)

1904 – čp. 10 vyhořelo a následně byly postaveny současné budovy. (HDV)

Marie Hrubecká, dcera Jana Hrubeckého, se provdal za Jana Dvořáka  z čp. 20 a měli tři děti Marii, Helenu a Jana (zemřel). Dnes užívají chalupu jako rekreační objekt spolu s rodinou Jana Dvořáka ml. (HDV

Dům čp. 11

Bydlel Bílek František, měl za ženu Soukupovou Marii z Hůrek. Jeho otec bývalý kovář v Maleticích, koupil čp. 11 od Pavlíčka, který tento statek propil, a proto se stále říká u Pavlíčků. (OKR)

Bílek František po těžké nemoci ochrnul a v roce 1942 zemřel. Jeho žena Marie Bílková (Pavlíčková) byla kmotrou poslední hasičské stříkačky. Chalupu zdědila dcera Marie, provdaná Nečasová. Nečasovi prodali dům rodině Svatošů. (MDU)

1942 – František Bílek – zemřel zapisovatel kroniky Maletic (OKR) 

V současné době stále patří rodině Svatošů, ale není obýván. (LMO)

Dům čp. 12

1860 – Tomáš Novák předal hospodaření Vojtěchu Novákovi. (JVO) 

1885 – Vojtěch Novák – člen obecního výboru. (ZOK)

1907 – Vojtěch Novák – předal hospodaření Anně Novákové. (JVO)

1893 - Anna Nováková – platba za společnou kovadlinu. (ZOK)

1913 – Anna Nováková předala hospodaření Václavu Novákovi. (JVO)

1924 – 1928 – Václav Novák – byl starostou obce, měl manželku Ludmilu Batystovou ze Žďára.  (JVO)

V té době byl také velitelem ženského hasičského sboru. (JVO)

1974 -  Novák Václav předal usedlost dceři Věře. (JVO)

1994 – Věra Nováková  (Kopetová) předala chalupu synovci Martinu Vondráškovi. (JVO)

2006 – Martin Vondrášek předal chalupu Blance Vondráškové, která zde spolu s otcem Josefem Vondráškem žije doposud. (JVO)

Po chalupě se říká u Hříbků.(OKR)

Dům čp. 13

1885 – Václav Koza – radní (ZOK)

1893 – Václav Koza - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

1894 – Václav Koza – zvolen revizorem obecního výboru (ZOK)

1904 – Václav Koza – zvolen starostou obecního výboru (ZOK)

Hospodařil zde Koza František syn Václava Kozy – selský rod odedávna v Maleticích (OKR)

Po násilném vystěhování v 50-tých letech do Chlumce nad Cydlinou už se do obce nevrátili. (VLE, MDU)

V domě byla kancelář národního výboru a později družstevní jídelna. (OKR)

Po tajemníku MNV Pizingrovi zde úřadoval Zach.

1993 - usedlost i s pozemky v restituci navrácena Františku Kozovi, avšak ten se ve svém vysokém věku nechtěl vracet. (BFR)

1993 - zde  hospodařilo ZD Selibov, kterému proto byla usedlost pronajat k chovu hospodářských zvířat a zemědělské činnosti. (BFR)
2001 - nájemní vztah se ZD Selibov  ukončen. (BFR)

2002 - usedlost /jen statek/ pronajata Marii Králové za účelem chovu koní. (BFR)

2004 - z důvodu dlouhodobému neplnění finančních podmínek smlouvy byla tato ukončena. (BFR)

2005 - usedlost prodána Františkem Kozou současným majitelům z Holandska.  (BFR)

Dnes zde bydlí Henk a Noëlla Rienderhoff. (LMO)

 

Dům čp. 14

1878 – Řežábek Antonín – zajistil spolu s Kropáčkem Václavem křest nového zvonu do kapličky(ZOK)

1893 – Tomáš Řežábek - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Řežábek Jan – selský rod odedávna v Maleticích (OKR)

V současné době vlastní čp. 14 Marie Lamrová (Řežábková) jako rekreační chalupu, kterou užívá i její sestra Vlasta Šálková (Řežábková).

Dům čp. 15

1886 – Zámečník František – radní v obecním zastupitelstvu (ZOK)

1893 – Jozef Zámečník - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

1896 – Jozef Zámečník – zvolen účetním obecního výboru (ZOK)

1898 – Josef Zámečník – zvolen starostou obce (ZOK)

Zámečník Josef – selský rod odedávna v Maleticích (OKR)

1928 – odstěhoval se starý rod Zámečníků, od nich koupil statek nadlesní Radměřský jeho hospodaření ale končilo krachem. (OKR)

1930 – koupil J. Čadek hospodářství od Radměřských. (OKR) 

1931 – byl J. Čadek zabit bleskem, když při bouřce nesl kosu. (MDU)

1932 se na statek přiženil k vdově po Čadkovi Václav Jána a hospodářství koupili. (OKR)

Po Václavu Jánovi zdědila statek dcera Anna a ta ho prodala. (MDU)

V současné době statek opravuje Jan Mazal se synem. (LMO)

Dům č. 16

1893 – František Kulanda - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Po požáru r. 1904 zaniklo čp. 7. Kulanda František majitel čp. 16 - tehdy rozdělil tuto živnost mezi dva syny. Kulanda Václav zůstal na svém původním čp. 16 a Kulandovi Josefu pomohli vystavět nynější čp. 7. (OKR)

Bydlel zde Kučera Václav, který se sem přiženil z Cerhonic o vzal si Kulandovou Alžbětu (1920) (OKR)

V současné době zde žije Milouš Kulíř. (LMO)

 

Dům čp. 17

Byla to chalupa Bínů – koupil ji Dvořák Tomáš z čp. 20 a oženil na toto čp. syna Josefa, který zemřel a převzal toto hospodářství jeho syn Dvořák Jan. (OKR)

1835 – se narodil v čp. 20 Josef Dvořák, který přišel jako chalupník do tohoto čp. (HDV)

1868 - provedena přestavba domu. (OKR)

1885 – Jozef Dvořák – člen obecního výboru (ZOK)

1893 – Jozef Dvořák - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Jan Dvořák otec Jozefa Dvořáka (roz.1907), manželka Marie ? z Kestřan, dcery Jana a Vlasta. Dnes dům, jako rekreační chalupu, užívá Vlasta Nováková (Dvořáková) s manželem. (JBA)

Dům čp. 18

Kropáčkovi - Starý Maletický selský rod (OKR)

1687 – 1707 – Pavel Kropáček – hospodář (LSI)

1710 – 1754 – Tomáš Kropáček (nar. 1673) hospodář (LSI)

1754 – 1797 – Jan Kropáček (nar. 1729) – hospodář (LSI)

1797 – 1836 – Vavřinec Kropáček (nar. 1771) – hospodář (LSI)

1836 – 1870 – Josef Kropáček (nar. 1815) – hospodář (LSI)

1859 – přestavba hospodářství (OKR)

1870 – 1905 – Václav Kropáček (nar. 1843) – hospodář (LSI)

1885 – 1889 – Václav Kropáček – starost obce (ZOK)

1893 – Václav Kropáček - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

1905 - 1950 – Václav Kropáček (nar. 1884) – hospodář (LSI)

1950 – 2006 – Jan Kropáček (nar. 1918) – hospodář (LSI)

2006 – Ludmila Šilhová (Kropáčková), která dnes na tom+to čp. hospodaří s manželem Josefem po tom, co byla obytná část domu zbourána a znovu postavena.  (LMO)

Dům čp. 19

1893 – Václav Krištůfek - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Po mnoho let se dřel a záhy zemřel. Jeho manželka, matka nynější Nečasové (1920?) pocházela z rodu Rejdů z Krče. Po smrti Dvořáka Tomáše si vzala Šafaříka z Těšínova, jeho dcerou je nynější (1920) Nečasová. Šafařík pak také zemřel. Šafaříková se provdala již po třetí za Krále ze Záblatí a ten se oběsil. Pak už zůstala vdovou a zemřela. Nynější hospodář pochází ze Selibova – ze statku Nečasů (Maršů) po chalupě čp. 4 u Krejčů. (OKR)

Po Václavu Krištůfkovi zdědil dům jeho syn Josef. (OKR)

Dále zde bydlel Hála Josef, který  r. 1921 koupil toto čp. od Krištůfka Josefa za 34.000 zl., který si koupil hostinec čp. 9. Ženou J. Hály byla sestra J. Krištůfka Anna (OKR)

Dnes už tento dům neexistuje a místo něj byla postavena hasičská zbrojnice (rok?). (LMO)

Dům čp. 20

1744 – se narodil Jan Hanus Dvořák, který měl za ženu Annu rozenou Kocovou.

1791 – se jim narodil syn Tomáš Hanus Dvořák, který si vzal Magdalenu Marii Kahovcovou (1789) z čp. 10.

1819 – se jim narodil první syn Matěj Dvořák, v dalších letech pak ještě měli Vojtěcha (1822), Martina (1826), který se přiženil do Selibova na čp. 14 u Polanských, Alžbětu (1830), která se provdala do Žďára za Františka Procházku a Josefa (1835), který přišel jako chalupník na čp 17.

Vojtěch Dvořák (1822) si vzal Alžbětu rozenou Hrubeckou (1840), dceru Jana Hrubeckého  z Budičovic čp. 6. Měli spolu pět dětí – Alžbětu (1844, zemřela 1866), Václava (1868), který se odstěhoval do Ameriky, Jana (1870), který zůstal hospodařit na statku, Vojtěcha (1872, zemřel 1874) a Vojtěcha (1874, zemřel 1874).

1860 - Letopočet přestavby statku. Po chalupě říká se u Hanusů, toto jméno se objevilo s čp. 1 – pak na čp. 35 a zaniklo. (OKR)

1893 - Alžběta Dvořáková - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

1898 - 1900 – Jan Dvořák – zvolen 1. radním obecního výboru (ZOK)

1901 – Jan Dvořák – zvolen starostou obecního výboru (ZOK)

1912 – 1914, 1922 – 1923, 1929, 1932 – 1934 – Jan Dvořák zvolen starostou obecního výboru (ZOK)

Po něm zde hospodařil jeho syn Jiří Dvořák, který měl dcery Jitku, Janu, Jiřinu, které dnes užívají statek jako rekreační chalupu. (LMO)

Dům čp. 21

1885 – Jozef Procházka – člen obecního výboru (ZOK)

1893 – Jozef Procházka - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Letopočet přestavby z roku 1860. Bydlel zde Procházka Josef – starý válečník a muzikant, tento rod pochází ze Žďára z Procházků živnosti, říká se u nich u Šálků. Nyní (1920?) dána živnost dceři Marii, vdově, která byla provdána za Batistu. (OKR)

Batista z Ražic, měl syna Jaroslava, jeho žena Růženu Nováčků byla sestrou Jana Nováčka z čp. 6. Měli dva syny Václava (roz. 1935), který zůstal na chalupě, a Jaroslava (roz. 1942), který se odstěhoval do Žďára. Bratr Batisty z Ražic Bohuslav bydlel v čp. 9 a u Žemličků (JBA)

Po úmrtí V. Batisty žije zde v současné době vdova Jana Batistová (Dvořáková). Vlastníkem domu je Václav Batista ml. (LMO)

Dům čp. 22

1893 – Václav Koc - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Bydlel zde rod Koců – říká se u Kejšarů. Koc Vojtěch se sem přiženil z Hůrek. Po něm hospodařil syn Koc Václav, který už zemřel, hospodaří vdova Kocová a ta zase předává chalupu synovi Václavu Kocovi (1920?). (OKR)

Dále zde žil Jan Pícha (1927 – 58) s rodinou, po jeho úmrtí zde žila jeho žena se synem Janem, který zde hospodaří dodnes. (LMO)

Dům čp. 23

V této chalupě říká se u Bílků po chalupě, kteří na ní hospodařili. (OKR)

1893– Jozef Kohout - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Dále zde hospodaří Vojtěch Kohout syn Josefa Kohouta. (OKR)

V roce 1923 jest majitelem Slavík František st., který se sem přiženil, pochází z Nepodřic, neboť na onom čp. zůstala vdova po Kohoutovi Vojtěchu. Otec Kohouta Vojtěcha byl nevlastní syn – jakéhosi Novotného, který z Hvížďalky přiženil se k Bílkovům. Hvížďalka byla jakási samota u Tálína, která úplně zanikla. (OKR)

František Slavík st. (zemřel 1953) měl syna Františka, který statek zdědil, a který s ženou Růženou měli dvě dcery - Ludmilu a … (LMO)

Po úmrtí Františka Slavíka ml. (1973)  zde zůstala sama jeho žena Růžena, po ní zdědil statek vnuk Zdeněk Procházka z Protivína. (LMO)

Dnes zde žije Václav Procházka se ženou Ludmilou (Slavíkovou). (LMO)

Dům čp. 24

Bydlel zde Viktora Josef, který pocházel ze Skal z čp. 48, říká se tam u Štěpánků, vzal si dceru Annu Jana Volfa, jenž ve stáří 81 roků zemřel v r. 1921 na Bílou sobotu. Volf Jan koupil tuto chalupu za 300 zlatých od Procházky, který odjel do Ameriky. Tomuto synovi dal chalupu tu, starý Šálek (Procházka), když jí byl zdědil po Pasákovi, správně Bínovi, který byl majetníkem čp. 24. Ale neměl dětí, proto byl doživen od Procházků a ve stáří odevzdal jim svoji chalupu čp. 24. V té době, nežli se oženil na tuto chalupu syn Procházků, bydlel v této v nájmu Žid „Abrahám“, který měl obchod kořalkou a různým zbožím. (OKR)

Od Volfa koupil chalupu Jan Šafařík, po jeho smrti (1963) zdědila domek Anna Sýkorová, po ní Hana Kurandová. (MDU)

Dům čp. 25

Původně patřilo čp. 25 chalupě na návsi, která sloužila jako obecní kovárna, která byla v 50-tých letech zbourána. (OKR)

V roce 1980 koupil Lubomír Moravčík část chalupy (výminek), který byl prodán jako demolice a byl součástí čp. 23 (není známo, kdo zde žil naposledy), a po rozsáhlé adaptaci jej používá se ženou Ludmilou doposud. (LMO)

Dům čp. 26

Toto čp. měl od roku 1921 Čížek Tomáš, který má dceru Alžbětu Jíchů a bydlívali tito u Leskovců čp. 5. Čp. 26 mívala kdysi „Pazderna“ a když se zcela rozpadla v r. 1897, čekalo toto číslo, až někdo postaví si domek a to byl právě Čížek Tomáš. (Naproti domu čp. 3). (OKR)

Toto číslo 26 měl od roku 1921 Čížek Tomáš pocházející z Netolic a jeho žena Alžběta Jíchová, pocházející z Vlasce. Pozemek pro stavbu odkoupil od obce za cenu 327,20 K, 28. 1. 1920. V roce 1925 je tento barák postaven. Tomáš a Alžběta Čížkovi vychovali 6 dětí (Františka, Václava, Alžbětu, Marii, Annu a Růženu). Od 14. 1. 1935 se stávají novými majiteli čp. 26 syn Václav a jeho žena Ludmila, rozená Bízková z Protivína. Vychovali 2 děti (Václava a Ludmilu). Od 17. 2. 1981 přechází vlastnictví domu na dceru Ludmilu a manžela Václava Uhlíka, pocházejícího z Putimi. V roce 1993 dochází k rekonstrukci baráku a od 1. 12. 2000 k obývání.  Manželé Uhlíkovi vychovali 2 děti (Jiřího a Evu). (LUH)

 František Čížek se po válce odstěhoval do Prahy a pracoval na Barrandově jako filmový maskér. (VLE)

Jeho syn František Čížek (nar. 1931) pracoval také na Barrandově jako filmový maskér v letech 1957 – 1996, v roce 1980 hrál také ve filmu Jak napálit advokáta. (LMO, Filmový archiv) 

Dům čp. 27

Tvrz Klokočínská – historie od 14. století založení, po pozemkové reformě v letech 1918-1920 přechází tvrz do rukou jedenácti majitelů a jsou to:

Sýkora Josef, Sýkora Jan, Sýkora Václav, Procházka František, Procházka Vojtěch, Procházka Josef, Kub Václav, Volf Josef, Rybák Jan, Špaček František, Jícha Václav (OKR)

Sýkora Josef, Sýkora Jan, Špačkovi – odešli po válce do pohraničí, Kub, Volf, Jícha – zemřeli. Po Vaclavu Sýkorovi dědil syn Sýkora František. Ten si s manželkou Annou před válkou postavil hospodářské stavení, ale obytnou část už do války nestihnul. Krátce po válce zemřela Sýkorovým dcera Marie a pak i F. Sýkora. Vdova Anna prodala hospodářská stavení p. Benešové z Prahy, dnes dům čp. 49.  Sama odešla bydlet do čp. 24. (MDU)

Rybák Jan přesídlil s rodinou do podnájmu v domě čp. 1. Po roce 1989 dostala vdova Marie Rybáková výpověď z bytu a přestěhovala se do Heřmaně. (MDU)

Po panu Levém koupil tvrz Klokočín, kromě rozsáhlé stodoly p. Bernas. Část stodoly mu po čase odprodala Marta Ducháčková, která jí zdědila po otci a ten po sestře Anně Sýkorové. Zbytek stodoly stále patří bývalým majitelům z Klokočína. Někteří se majetku zřekli ve prospěch státu. (MDU)

Vlastní tvrz byla dlouhou dobu upravena p. Bernasem a jeho manželkou jako výstavní galerie pro návštěvníky objektu. Také zde byly pořádány svatební obřady (poslední v roce 2013). (LMO)

V současné době využívá rozsáhlou usedlost pouze pro soukromý pobyt dcera Bernasových - Ilja Bernasová se svou dcerou. (LMO)

Dům čp. 28

Toto čp. obýval (1920) Jídlovec Jan obuvník, který koupil tuto chalupu od Kostohryze Matěje, který se přiženil na tuto chalupu vzav si dceru Šipona. Šipon koupil tuto chalupu od Polanského , který pocházel ze Selibova a měl manželku Veroniku , všeobecně se jí říkalo Veruna. (OKR)

Polanský koupil tuto chalupu od Koce z Hůrek, který si vzal dceru Pavlíčků z čp. 11 a koupil toto čp. 28 od nějakého Holíka. Proto když Koc prodal tento domek Kostohryzovi Matějovi  a postavil si čp. 37, kde se pak říkalo u Holíků. Kostohryz Matěj odstěhoval se do Protivína a Jídlovec Jan se do Maletic přistěhoval ze Sedlice u Bílé Hůrky u Týna nad Vltavou. (OKR)

Vdova Jídlovcová zde spokojeně prožívala své stáří. (MDU)

Chalupu jako rekreační obydlí koupila rodina Valentova. Po rozchodu s manželem ji nadále využívá Alena Šafarčíková (dříve Valentová). (LMO)

Dům čp. 29

Držitelem a vlastníkem chalupy (1920) byl Hrubecký Vojtěch, který pocházel z čp. 10 a měl ženu Annu z čp. 21. Vlastník byl železničářem ve stanici Protivín jako výhybkář, který koupil tuto chalupu od Procházky Jana (po chalupě u Císaře), který zestárnul, ovdověl a ztratil všechny tři syny. Nejstarší syn František padl jako ruský legionář v první světové válce, Jan , který se zmátl na rozumu a zemřel v ústavu v Dobřanech r. 1923 a Josef, ten byl sedlářem a zemřel po operaci. Starý otec Procházka Jan byl bratrem Procházky Josefa z čp. 21, koupil za mladých let tuto chalupu od Císaře, který odjel do Ameriky. A po tomto majiteli říká se stále u Císařů. (OKR)

Chalupu zdědil syn Vojtěcha  Hrubeckého Bohumil, který měl s ženou Blaženou dvě dcery – Marii a Annu (zemřela). Druhý syn V. Hrubeckého Jaroslav se odstěhoval do Prahy. Dcera Marie Řehořová (Hrubecká) zdědila toto čp. a užívá jej do dnes jako výměnek. Současným vlastníkem domu je syn Stanislav Řehoř (VLE).

Dům čp. 30

Bydlela rodina Jelínků Jan a Kateřina. Tuto chalupu postavili Kulandů z čp. 16 pro svého výměnkáře. Od nich pak tuto chalupu koupili Jelínkové. (OKR) 

Jejich syn Jan a jeho žena Blažena zde vychovali dvě děti Janu a Jaromíra. Po úmrtí ženy zde žije sám Jan Jelínek za vydatné pomoci svých dětí. (LMO) 

Dům čp. 31

Byl vlastníkem Jiří Hovorka a říkalo se u Matějčků. Rodina Matějčků, správně Volfů, zanikla tím, že dva synové se zbláznili a ostatní členové rodiny odjeli do Ameriky. Od Matějčků koupil tuto Hovorka, který měl syna Františka, ten se oženil, ale se ženou Marií ze Selibova rozenou Rotbauerovou byl jen měsíc. Vypukla válka r. 1914, musel narukovat a padl v Srbsku. Tu pak Hovorková Marie vdova za odstupnou 15.000 Kč nechala chalupu starému Hovorkovi a jeho dceři Anně provdané Jiranové, které rovněž padl manžel Jiran ve válce. (OKR)

Hovorková prodal chalupu Františku Řehořovi st., po něm ji zdědil syn František, který zde žil s první i s druhou ženou v bezdětném manželství a tak adoptovali dvě děti – Marii a Františka. Po smrti F. Řehoře zdědila chalupu adoptovaná dcera Marie, která ji prodala Janu Kadlecovi. (MDU)

J. Kadlec užívá chalupu v současné době se svou ženou a dcerou. (LMO)

Dům čp. 32

Tento dům byl obecní chudobinec, kterému se říkalo „Kozíkovna“ nebo také „Pazderna“ podle původního majitele J. Kozy. Posledním majitelem byl Růžička bednář, který v r. 1892 prodal dům obci na chudobinec. V roce 1922 v něm bydleli:

Marie Pixová hokyně 

Pavlíčková Kateřina dcera Pavlíčka, který prohrál a propil statek čp. 11 

Kahovcová Kateřina – pocházela z Kahovců živnosti

Jan Toušek

Růžička - bednář

Josef Procházka s rodinou z čp. 21

Antonín Řeháček s rodinou z čp. 24

Rozálie Volfová

Samcová „židovka, němkyně“ (OKR)

Za války zde bydlel také František Čížek s početnou rodinou. Jeho syn František se stal uměleckým maskérem u filmu. Také zde bydlela vdova Hovorková. Po válce zde umístili mateřskou školku, kterou úspěšně vedla M. Žáková. Ta připravovala krásné besídky s malými dětmi i se školáky. Později tu byl žňový útulek pod vedením Marie Šafaříkové (Bláhové). Pro malý počet dětí později zanikl. (MDU)

Dům od obce jako rekreační chalupu zakoupil Vladimír Cihla. Po jeho smrti jí jeho žena prodala p. Dosoudilovi. (VLE)

V současné době chalupu vlastní Vladimír a Alena Pikardovi. (LMO) 

 

Dům čp. 33

Majitelem byl Koza Jan. Tuto chalupu postavili Procházků z čp. 21 pro dceru, kterou si vzal za ženu tohoto Kozi Jana otec a říkali mu pak Honza z chalupy. (OKR)

Chalupa zanikla, pozemek používají Procházkovi. (MHU)

Dům čp. 34

Letopočet stavby z r. 1860, hospodařil zde Bláha Václav, který pocházel z čp. 1 a vzal si za ženu dceru, kde se říkalo u Zedníků. (OKR)

Chalupu zdědil Václav Procházka (zemřel 1953), který se přistěhoval se svojí rodinou z Tálína. Jeho syn Václav se oženil s Ludmilou Slavíkovou z čp. 23 a odstěhoval se do Protivína.  Nejmladší syn Jan chalupu zdědil a vychoval zde se ženou Věrou tři děti – Jana, Martinu a Lenku. Se svou druhou ženou Janou Šálkovou z Chvaletic zde žil až do své náhlé smrti v roce 2009. Po jeho smrti zde žila vdova Jana Procházková, která je dnes v domové důchodců v Písku. (LMO) 

Dům čp. 35

1893 – Jan Nečas - platba za společnou kovadlinu (ZOK)

Hospodařil zde Nečas Jan, o němž bylo pojednáno vpředu při čp. 4 (OKR)

Mnoho se dřel a záhy zemřel. Jeho manželka, matka nynější Nečasové (1920?) pocházela z rodu Rejdů z Krče. Po smrti Dvořáka Tomáše si vzala Šafaříka z Těšínova, jeho dcerou je nynější (1920) Nečasová. Šafařík pak také zemřel. Šafaříková se provdala již po třetí za Krále ze Záblatí a ten se oběsil. Pak už zůstala vdovou a zemřela. Nynější hospodář pochází ze Selibova – ze statku Nečasů (Maršů) po chalupě čp. 4 u Krejčů. (OKR)

Majitel domu čp. 35 Jan Nečas, se při cestě z Myšence, utopil v řece Blanici. Chalupu po něm dědili Jan Nečas syn, Jan Nečas vnuk a Jan Nečas pravnuk. (MDU)

Nyní zde žije Jiřina Nečasová, vdova po Janu Nečasovi ml., v adaptované výminkářské části bydlí Jan Nečas nejmladší. (LMO)

Dům čp. 36

Říká se u Kameníků. Tuto chalupu postavil nějaký Kameník z Tálína na Lukšů sadě čp. 2 a vzal si jejich dceru. Měli pak schovanku a tu si vzal Jelínek Josef z čp. 30., který měl dva syny Josefa, ten zemřel v Americe, byl ženat a Jana, který padl v Srbsku ve světové válce 1914-1918. Otec těchto synů ovdověl a vzal si za manželku dceru Marii své sestry.

Protože prvním majitelem byl Kameník říká se dosud u Kameníků přesto, že byl majitelem Jelínek Josef. (OKR)

Jelínek zemřel tragicky při pádu z vozu. Jeho dceru Ludmilu si vzal Jaroslav Marek. Jeho syn, také Jaroslav, po smrti rodičů chalupu prodal. (MHU)

Starý dům byl zbourán a na jeho místě je v současné době postaven a dokončován nový dům, jehož majitelem je Ondřej Kupka. (LMO)

Dům čp. 37

Jest rodina Koců, Koc Josef (starý) pocházel z Hůrek, koupil nejdříve čp. 28 – pak jej prodal a vystavěl si čp. 37. Nyní na tomto místě jest jeho syn Josef Koc (1920?) A poněvadž jako vojín musel jít do války r. 1914 a po mnoha utrpeních bylo mu dopřáno vrátit se do své vlasti. (Dále následuje popis života válečného zajatce během války, až do jeho návratu domů). (OKR)

V současné době zde žije Jan Koc se ženou a tchyní. (LMO)

Dům čp. 38

Ve staré obecní matrice nebylo toto čp. 38 zaneseno, neboť patřilo katastrálně, do Smrkovic, též i čp. 39 – až po světové válce r. 1914 – 1918 brzo v letech popřevratových na žádost obce Maletické byly v roce 1925 tyto čp. 38 a 39 do Maletic převedeny. (OKR)

A proto dodatečně čp. 38 zanáším do seznamu této knihy, avšak až v r. 1961 kdy se mi dostala do rukou pamětní kniha tzv. Kronika Maletická založena v r. 1923 – správně 1922. (OKR)

Nyní chalupu vlastní Viktor Popovič. (LMO)

Dům čp. 39

Je název vždy u Vlasatých a je to chalupa v sousedství čp. 38 patřila též do Smrkovic. Úvod je stejný jako u čp. 38.

Avšak čp. jsem uvedl = 38 a 39 a majitele čp. 39 se pamatuji jenom na Soukupa Josefa a jeho manželku Alžbětu. Měli 8 dětí. Jana, Václav, Josefa, Františka, Tomáše, Marii, Annu a Růženu. (OKR)

Jejich syn JUDr. Tomáš Soukup vykonal mnoho dobrého pro život v Maleticích. Také maminka pana Tomáš byla vzácná osoba. Např., když pan T. Soukup pozval na hon do Maletic své kolegy, chovala se k nim po vesnicku. Např. říkal, že u nich se vždy utřela rodina do jednoho ručníku a ať to udělají také tak. Podobné byly i jednoduché snídaně u ní. Honosné vyvařování obědů a večeří pak probíhalo v rodině Nečasů, neteře pana doktora. Při jedné z veselic po honech prý vznikla i píseň „Na břehu Blanice“. (MDU)

Dům čp. 40

Tato chalupa byla postavena v r. 1925 – sedlákem Kropáčkem Václavem z čp. 18 – pro své podruhy. (OKR)

V tomto domě dožíval Čížek Václav st. se ženou. (LUH)

Chalupu měl od obce/družstva? pronajatou František Vohryzka s rodinou. Dnes je vlastníkem této rekreační chalupy Petra Lukschová. (LMO)

Dům čp. 41

Tohoto domku je majitelem Volf Josef a Marie od r. 1935. Toto čp. – také nebylo v kronice – poněvadž bylo nově vystavěno r. 1935 (OKR)

Dědic po J. Volfovi prodal chalupu Burešovi, který ji po několika letech užívání prodal Karlu Zajíčkovi. (MDU)

Dnes chalupu vlastní a užívá rodina Tomečkova. (MDU)

Dům čp. 42

Tohoto domku je majitelem Volf Jan (1912) a Ludmila, které si postavili v r. 1953 a obývají jej jako rodinný domek. Rovněž je dodatečně též zaznamenán. (OKR)

Po něm chalupu zdědil jediný syn Jan, který jí prodal Janě Kolaříkové a ta zde žije dodnes. (LMO)

Dům čp. 43

Tento domek si postavili pro svůj život manželé Šafařík František a Marta a od r. 1956 v něm bydlí. (OKR)

V nové stavbě žil František Šafařík s rodinou. Chalupu zdědila Marta Ducháčková (Šafaříková). Dnes ji používá k rekreaci s manželem Rudolfem Ducháčkem. (MDU)

Dům čp. 44

Toto čp. užívá jako rekreační chalupu Stanislav Procházka se ženou a jejich syn Pavel s rodinou. (LMO) 

Dům čp. 45

Na tomto čp. hospodařil poslední soukromý zemědělec v Maleticích p. Hynouš se ženou, synem Janem a jeho ženou Zdenou z Oudraže, kteří zde vychovali dvě dcery Janu a Vladěnu. (LMO)

Dnes zde žije sama Zdena Hynoušová. (LMO)

Dům č. 46

Dvojdomek (dnes čp. 46 a 47) postavili Jan Šafařík st. (čp. 46) Tomáš Šafařík (čp. 47), bratr Jana Šafaříka nejstaršího. Po smrti Jana Šafaříka zdědil dům syn, také Jan. Po něm dědili synové Pavel a Milan Šafaříkové. Milan zde v současné době žije se svojí matkou Marií. (MDU)

Dům č. 47

Václav Nováček starší se oženil s dcerou Tomáše Šafaříka, Marií Šafaříkovou. Po rodičích zdědil dům Václav Nováček ml. (MDU)

Václav Nováček st. Měl čtyři děti: Hanu, Danu a dvojčata Miroslava a Václava. (LMO)

V současné době dům využívá Václav Nováček ml. k rekreačním účelům. (LMO)

Dům č. 48

Chlupu zdědil Alžběta Sýkorová, která jí prodala Michalovi a Martině Metličkovým k trvalému pobytu, hospodaření a jako místo sedlářské živnosti. (LMO)

Dům č. 49

Sýkora František s manželkou Annou, kteří bydleli dříve v čp. 27 si před válkou postavil hospodářské stavení, ale obytnou část už do války nestihnul. Krátce po válce zemřela Sýkorovým dcera Marie a pak i F. Sýkora. Vdova Anna prodala hospodářská stavení p. Benešovi z Prahy.  (PFA)

Dům zdědila Petra Fauknerová (Benešová) a dnes jej obývá s rodinou jako rekreační chalupu. (LMO)

Dům č. 50

Původně stodola čp. 10, zakoupená p. Andrlíčkem a p. Bínovou z Písku, která byla zbourána, a na její místo byl nejdříve postaven nový rekreační domek, který však nebyl dokončen. Nedokončenou stavbu zakoupila a dokončil Jaroslava John z Německa. Jako rekreační chalupa je během roku užívána Milanem Němce a jeho ženou. (LMO)

 

M a l e t i c e

Historie domů

a jejich obyvatel

 

Část 2.

 

Zdroje:

Státní oblastní archiv Třeboň – Digitální archiv

Pozemkové knihy z období 1683 – 1877, ve kterých byly evidovány platby daní a ostatních povinností obyvatele usedlosti.

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že zápisy v Pozemkových knihách jsou psány kurentem, nejsou některé překlady přesné nebo chybí (uvedeno s ?),  a  proto budou dále ve spolupráci s pracovníky archívu opravovány.

 

 

 

Registr chalup Maletice 1683 - 1877

   

Čp.

Velikost

Od

Typ obydlí

Jméno

Příjmení (1)

Příjmení 2 (neb)

1

2

3

4

5

6

7

1

1/2

1683

Grunt

Adam

Tomše?

 

1

 

1711

 

Řehoře

Dvořáka

Tomše?

1

 

1738

 

Pavla

Dvořáka

Tomše?

1

 

1785

 

Jakuba

Šofiza?

 

1

 

?

 

Jana

Procházky

 

1

 

1852

 

Martina

Bláhy

 

1

 

1874

 

Jana

Bláhy

 

2

1/16

1638

Chalupa

Bartoloměje

Daňka?

 

2

 

1711

 

Jakuba

Dobrovolníka

 

2

 

1721

 

Jana

Runta?

 

2

 

?

 

Lukáše

Hámy?

 

2

 

?

 

Lukáše

Semotama?

 

2

 

1730

 

Vavřiny

Bakule?

Lukáše

2

 

1744

 

Víta

Bakule

 

2

 

1760

 

Jana

Charpače?

Lukáše

2

 

1780

 

Švančery

Podanýho

Lukáše

2

 

1860

 

Jakuba

Novotného

 

2

 

1869

 

Františka

Kulandy

 

2

 

1874

 

Josefa

Hály

 

3

 

 

Pastouška obecní

 

 

 

4

1/32

1683

Chalupa

Matouše

Kahovce

 

4

 

1711

 

Jakuba

Kahovce

 

3

 

1720

 

Václava

Kahovce

 

4

 

1725

 

Vojtěcha

Kopence

 

4

 

1733

 

Pavla

Šalka

 

4

 

1748

 

Jiříka

Kopence

 

4

 

1771

 

Šimona

Podanyho

 

4

 

1801

 

Tomáše

Podanyho

 

4

 

1807

 

Josefa

Podanyho

 

4

 

1810

 

Josefa

Maudry?

 

4

 

1828

 

Šimona

Podanýho

 

4

 

1839

Gruntovní chalupa

Josefa

Maudry

 

4

 

1840

 

Jan

Maudry

 

4

 

1868

 

Tomáše

Dvořáka

 

4

 

1871

 

Matěje

Dvořáka

 

4

 

1871

Spoluvlastník

Jakub

Král

 

5

1/2

1683

Grunt

Jiřího

Kohouta

 

5

 

1711

 

Šimona

Kohouta

 

5

 

1739

 

Jana

Charlače?

Kohouta

5

 

1752

 

Martina

Bílka

 

5

 

1760

 

Václava

Bílka

Kohouta

5

 

1763

 

Pavla

Šafránka

Kohouta

5

 

1773

 

Martina

Bíny

Kohouta

5

 

1778

 

Martina

Pelikána

Kohouta

5

 

1807

 

Šimona

Kohouta

 

5

 

1847

 

Antonína

Polanského

 

5

 

1860

 

Marie

Pelikánové

 

5

 

1870

 

Martina

Bláhy

 

6

1/16

1683

Chalupa

Jana

Šikmáka?

 

6

 

1711

 

Václava

Johany

 

6

 

1736

 

Vavřiny

Johany

 

6

 

1744

 

Josefa

Kužela

 

6

 

1763

 

Vojtěcha

Kozy

Johany

6

 

1788

 

France

Nováčka

 

6

 

1827

 

Františka

Nováčka

 

7

 

1734

Chalupa na obci

Jiříka

Šafránka

 

7

 

1749

 

Josefa

Maňaka

 

7

 

1866

 

Jana

Humpála

 

8

 

 

Chalupa na obci

Šímona

Podaného

 

9

 

1683

Chalupa

Hospoda

Obecní

 

9

 

1710

 

Pavla

Lukše

 

9

 

1725

 

Víta

Lukaše

 

9

 

1781

 

Martina

Lukáše

 

9

 

1831

 

Františka

Lukáše

 

9

 

1831

Chalupa gruntovní

Matěje

Kocovských

 

9

 

1855

 

Tomáše

Koce

 

10

3/4

1683

Grunt

Lukášovský

 

 

10

 

1711

 

Pavla

Vavřince

Lukášovského

10

 

1722

 

Vavřiny

Bakule?

 

10

 

1729

 

Lukáše

Hlavy

 

10

 

1739

 

France

Zobala?

 

10

 

1747

 

Martina

Jinocha?

 

10

 

1757

 

Václava

Kahovce

 

10

 

1785

 

Matěje

Kahovce

 

10

 

1875

 

Martina

Kahovec

 

10

 

1875

 

Josefa

Hrubeckého

 

11

3/4

1683

Grunt

Ondřeje

Pavlíčka

 

11

 

1691

 

Martina

Pavlíčka

 

11

 

1728

 

Václava

Pavlíčka

 

11

 

1763

 

Jana

Pavlíčka

 

11

 

1807

 

Vavřina

Pavlíčka

 

11

 

1863

 

Jan

Pavlíček

 

11

 

1876

 

Jan

Pavlíček

 

12

5/8

1683

Grunt

Ludmily

Kovářky

 

12

 

1711

 

Pavla

Soukupa

Kováře

12

 

1737

 

Jakuba

Soukupa

 

12

 

1775

 

Vojtěcha

Albrechta

 

12

 

1830

 

Jakuba

Novák

 

12

 

1843

 

Tomáše

Nováka

 

12

 

1857

 

Jana

Hovorku

 

12

 

1857

 

Vojtěcha

Nováka

 

13

1

1683

Grunt

Matěje

Svatka

 

13

 

1739

 

Vavřiny

Kozy

Svatka

13

 

1780

 

Matouše

Podaného

Kozy

13

 

1851

 

Vojtěcha

Kozy

 

14

1

1683

Grunt

Václava

Řežábka

 

14

 

1710

 

Martina

Řežábka

 

14

 

1740

 

Jakuba

Řežábka

 

14

 

1773

 

Jakuba

Řežábka

 

14

 

1842

 

Antonína

Řežábka

 

14

 

1870

 

Tomáše

Řežábka

 

15

1

1683

Grunt

Šimona

Holýho

Zámečníka

15

 

1711

 

Jiříka

Zámečníka

Holýho

15

 

1739

 

Tomáše

Zámečníka

Holýho

15

 

1755

 

Vojtěcha

Zámečníka

 

15

 

1771

 

Šimona

Filipa

 

15

 

1791

 

Jana

Zámečníka

 

15

 

1851

 

Matěje

Zámečníka

 

15

 

1860

 

František

Zámečníka

 

16

3/4

1683

Grunt

 

Kulandy

 

16

 

1710

 

Lukáše

Kulandy

 

16

 

1721

 

Jakuba

Kulandy

 

16

 

1734

 

Vavřiny

Kozy

 

16

 

1774

 

France

Kulandy

 

16

 

1795

 

Pavla

Jelínka

 

16

 

1806

 

Václava

Kulandy

 

16

 

1836

 

Františka

Kulandy

 

16

 

1869

 

Františka

Kulandy

 

17

1/16

1683

Chalupa

Matěje

Lískovce

 

17

 

1711

 

Lukáše

Kozy

Lískovce

17

 

1719

 

Řehoře

Kozy

Lískovce

17

 

1721

 

Jana

Lískovce

Bíny

17

 

1729

 

Mikuláše

Nováka

 

17

 

1732

 

Jana

Bíny

 

17

 

1756

 

Matouše

Bíny

 

17

 

1772

 

Matěje

Chlovníka

 

17

 

1808

 

Jakuba

Hlaváče

 

17

 

1851

 

Antonína

Hlaváče

 

17

 

1854

 

Josefa

Dvořáka

 

17

 

 

 

Mikuláše

Kováka

 

17

 

 

 

Jana

Bíny

 

18

3/4

1683

Grunt

 

Kuchařovský

 

18

 

1711

 

Tomáše

Kuchaře

Nováčka

18

 

1739

 

Tomáše

Kropáčka

Kuchaře

18

 

1754

 

 

Kropáčka

 

18

 

1837

 

Vavřince

Kropáčka

 

18

 

1870

 

Josefa

Kropáčka

 

18

 

1874

 

Václav

Kropáčka

 

19

1/8

1683

Chalupa

Krištofa

Chalupníka

 

19

 

1711

 

Víta

Krištůfka

 

19

 

1735

 

Matěje

Krištůfka

 

19

 

1758

 

Tomáše

Krištůfka

 

19

 

1833

 

Martina

Krištůfka

 

19

 

1843

 

Jan

Krištůfka

 

20

3/4

1683

Grunt

Jana

Nováka

 

20

 

1711

 

Matěje

Nováka

 

20

 

1739

 

Matěje

Buchtelíka

Nováka

20

 

1745

 

Jana

Buchtelíka

 

20

 

1769

 

Šimona

Mlše?

 

20

 

1772

 

Jana

Dvořáka

 

20

 

1814

 

Tomáše

Dvořáka

 

20

 

1862

 

Vojtěcha

Dvořáka

 

21

3/4

1683

Grunt

Řehoře

Holýho

 

21

 

1711

 

Vojtěcha

Holýho

Matouše

21

 

1739

 

Vojtěcha

Matouše

Holýho

21

 

1758

 

Václava

Hrdličky

Holýho

21

 

1788

 

Václava

Volfa

 

21

 

1815

 

Matěj

Kozy

 

21

 

1837

 

Martina

Bláhy

 

21

 

1852

 

Jana

Procházky

 

21

 

1867

 

Josefa

Procházky

 

22

1/16

1683

Chalupa

Eliáše

Rozkopala

 

22

 

1719

 

Vojtěcha

Kahovce

 

22

 

1725

 

Václava

Kahovce

 

22

 

1751

 

Jana

Jirocha

 

22

 

1788

 

Bartoloměje

Jirocha

 

22

 

1807

 

Martina

Vlasatého

 

22

 

1847

 

Jan

Jirocha

 

23

1/16

1683

Chalupa

Matěje

Adamce

 

23

 

1711

 

Lukáše

Novotného

 

23

 

1738

 

Vojtěcha

Bílka

Adamce

23

 

1747

 

Josefa

Bíny

 

23

 

1751

 

Martina

Kohouta

 

23

 

1752

 

Vojtěcha

?

 

23

 

1790

 

Matěje

Krále

 

23

 

1825

 

Martina

Kohouta

 

23

 

1843

 

?

?

 

23

 

1860

 

Josefa

Kohout

 

23

 

1860

Výminek

Jakuba

Novotnýho

 

24

 

 

Chalupa na obci

Petra

Lukše

 

24

 

1772

 

Tomáše

Soukupa

 

24

 

1784

 

Pavla

Soukupa

 

24

 

1852

 

Jana

Bíny

 

24

 

1856

 

Jana

Procházky

 

24

 

1869

 

Antonína

Procházky

 

25

 

 

Kovárna obecní

 

 

 

26

 

 

Pazderna obecní

 

 

 

28

 

 

Chalupa

Matěje

Zvoníčka?

 

29

 

 

Chalupa

Stanislava

Císaře

 

30

 

 

Chalupa na obci

Karla

Jelínka

 

32

 

 

Chalupa

Matěje

Podaného

 

33

 

1830

Chalupa

Josefa

Bláhy

 

33

 

1854

 

Vojtěcha

Šalka

 

33

 

1855

 

Jakuba

Novotného

 

33

 

1855

 

Jana

Kozu

 

33

 

1870

 

Jana

Kozu

 

34

1/16

1836

Chalupa

Václava

Řehoře

 

34

 

1839

 

Františka

Sýkory

 

34

 

1876

 

Marie

Sýkorové

 

35

 

1870

Chalupa

Matěje

Dvořáka

 

35

 

1877

 

Jakuba

Krále

 

?

 

?

Chalupa domkářská

Martina

Jirocha

 

             

Legenda:

         

Sloupec 1. - Číslo popisné, doplněné až v průběhu 17. století.

Sloupec 2. - Velikost polností pro výpočet daně - celoláník (1 a více lánů),

   

podobně pololáník a čtvrtláník (lán = 17,26 ha).

   

Nelze zjistit změny velikosti polností.

 

Sloupec 3. - Typ hospodáře - sedlák = grunt, chalupník = chalupa a pole

   

baráčník = chalupa bez pole.

   

Sloupec 4. - Jméno

       

Sloupec 5. - Příjmení

     

Sloupec 6. - Příjmení 2 - zapisované v knihách jako " neb" a určovalo

   

dům v obci v době, kdy nebyly domy číslovány.

             
             

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

M a l e t i c e

Historie domů

a jejich obyvatel

 

Část 3.

 

Zdroje:

Státní oblastní archiv Třeboň – Digitální archiv

Zápisy ze sčítání obyvatel v letech 1890, 1900, 1910, 1921 

 

Poznámka:

Uvedené údaje nejpřesněji popisují stav obyvatelstva obce v jednotlivých domech na přelomu 19. a 20. století. Jako zvláštnost jsou uvedeny sumární počty obyvatel a bytů v čp. 27 – Klokočínská tvrz.

 

 

 

 

 

 

Majitelé domů v období let 1890 - 1921

       

Čp./čbytu

Majitel 1980

Rok nar.

Poč rod

Poč ost

Majitel 1900

Rok nar.

Poč rod

Poč ost

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.1

Bláha Jan

1847

4

3

Bláha Jan

1847

4

4

1.2

Bláha Martin

1818

3

 

 

 

 

 

2.1

Krištůfek Matěj

1854

3

 

Krištůfek Matěj

1854

3

 

2.2

Slepička Matěj

1840

7

 

 

 

 

 

3.1

Šafařík Jan

1847

7

 

Šafařík Jan

1847

5

 

4.1

Šípek František

1861

6

 

Šípek František

1861

10

 

4.2

Jícha Josef

1853

6

 

Pixa Josef

1844

7

 

5.1

Leskovec Antonín

1849

8

1

Leskovec Antonín

1849

5

 

5.2

Pivec Josef

1847

6

 

Jícha Josef

1853

5

 

6.1

Nováček František

1853

7

 

Nováček František

1853

6

1

6.2

Nováčková Marie

1830

4

1

Král Václav

1856

9

 

7.1

Humpál Jan

1819

2

 

Humpálová Kateřina

1836

1

1

8.1

Hauser František

1827

6

 

 

 

3

 

8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Kocová Marie

1833

3

1

Kocová Marie

1833

3

 

9.2

 

 

 

 

Talafous František

1871

4

 

10.1

Hrubecký Josef

1842

7

 

Hrubecký Josef

1842

5

 

11.1

Bílek Jan

1851

3

5

Bílek Jan

1851

4

 

11.2

Šafaříková Eleonora

1848

3

 

 

 

 

 

12.1

Novák Vojtěch

1835

6

1

Nováková Anna

1867

6

2

12.2

Hovorková Marie

1813

3

 

 

 

 

 

13.1

Koza Václav

1854

6

6

Koza Václav

1854

9

1

13.2

Koza Vojtěch

1832

2

 

Koza Vojtěch

1832

2

 

14.1

Řežábek Tomáš

1843

6

4

Řežábek Tomáš

1843

7

3

14.2

 

 

 

 

Toušek Jan

1869

4

 

15.1

Zámečník František

1821

3

4

Zámečník Josef

1861

2

5

16.1

Kulanda František

1837

8

1

Kulanda František

1837

6

1

16.2

Kulandová Marie

1807

1

 

Podlešák Josef

1867

4

 

16.3

Řeháček Jan

1857

6

 

 

 

 

 

17.1

Dvořák Josef

1835

5

 

Dvořák Jan

1869

5

 

18.1

Kropáček Václav

1843

5

3

Kropáček Václav

1843

7

3

19.1

Krištůfek Václav

1857

7

 

Krištůfek Václav

1857

6

 

20.1

Dvořáková Alžběta

1840

3

4

Dvořák Jan

1870

5

4

20.2

 

 

 

 

Dvořáková Alžběta

1840

1

 

21.1

Procházka Josef

1840

5

1

Procházka Josef

1840

6

 

21.2

Procházka Jan

1814

2

 

Šafařík Jan

1874

2

 

21.3

 

 

 

 

Manďák Josef

1871

4

 

22.1

Koc Václav

1857

4

1

Koc Václav

1857

8

 

22.2

Koc Vojtěch

1829

2

 

Čížek Tomáš

1877

3

 

23.1

Kohout Josef

1833

3

3

Kohout Vojtěch

1862

4

 

23.2

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1

Volf Jan

1842

11

 

Volf Jan

1842

6

 

25.1

Roušal František

1860

2

 

Roušal František

1860

5

1

26.1

Pihlík Vojtěch

1828

4

 

Zbořeno

 

 

 

26.2

Růžička František

1846

5

1

 

 

 

 

27.1

Talafús Josef

1847

9

 

Lukeš Jan

1860

7

 

27.2

Kubíček Jan

1847

9

 

Kubíček Jan

1847

10

 

27.3

Vlasatý Antonín

1840

8

 

Vlasatý Antonín

1840

8

 

27.4

Podlešáková Marie

1835

4

 

Špaček Jan

1858

7

 

27.5

Sýkora Antonín

1845

5

 

Sýkora Antonín

1845

3

 

27.6

Kup Antonín

1839

9

 

Kup Antonín

1839

7

 

27.6

Sýkora Jan

1840

2

1

Sýkora Jan

1840

2

1

27.6

Tetour Václav

1853

3

1

Procházka František

1870

5

 

27.7

Paula Jan

1859

5

1

Špaček Jan

1858

7

 

27.8

Hubáček Matěj

1840

5

 

Hubáček Matěj

1840

3

 

27.9

Zach Jan

1855

7

 

Zach Jan

1855

8

 

27.10

Procházka Vojtěch

1830

5

1

Procházka Vojtěch

1863

5

 

28.1

Kostohryz Matěj

1861

3

2

Kostohryz Matěj

1861

5

 

29.1

Procházka Jan

1845

5

 

Procházka Jan

1845

5

 

30.1

Jelínková Anna

1832

2

 

Jelínek Jan

1868

5

 

31.1

Hovorka Jan

1844

8

1

Hovorka Jan

1844

4

 

32.1

Růžička František

1817

2

 

Růžička František

1846

3

 

32.2

Beran Matěj

1840

4

 

Pihlík Vojtěch

1827

2

 

32.3

Mareš Josef

1858

4

 

Mareš Josef

1858

 

 

33.1

Koza Jan

1820

6

 

Koza Jan

1874

4

 

34.1

Bláha Václav

1850

4

 

Bláha Václav

1850

4

 

35.1

Král Jakub

1844

5

1

Nečas Jan

1866

6

1

36.1

Jelínek Josef

1855

4

 

Jelínek Josef

1855

4

 

37.1

Koc Josef

1836

5

2

Koc Jan

1865

5

 

 

Celkem 1890

 

307

50

Celkem 1900

 

295

28

 

Celkem Klokočín

 

71

4

Celkem Klokočín

 

72

1

                 
                 

Čp./čbytu

Majitel 1910

Rok nar.

Poč rod

Poč ost

Majitel 1921

Rok nar.

Poč rod

Poč ost

1.1

Bláha Jan

1847

3

3

Bláha Jan

1888

3

1

1.2

 

 

 

 

Procházka Josef

1876

4

 

2.1

Krištůfek Matěj

1854

3

 

Krištůfek František

1881

5

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Šafařík Jan

1847

7

1

Šafařík Jan

1882

9

 

4.1

Šípek František

1861

10

1

Šípek František

1861

7

 

4.2

Manďák Josef

1871

4

 

Manďák Josef

1871

3

 

5.1

Leskovec Antonín

1849

5

 

Leskovec Václav

1886

6

1

5.2

Jícha Josef

1853

7

 

Jícha Josef

1853

 

 

6.1

Nováček František

1853

4

1

Nováček Josef

1883

7

 

6.2

Čížek Tomáš

1877

6

 

 

 

 

 

7.1

Kulanda Josef

1875

2

 

Kulandová Terezie

1885

2

1

8.1

Hauser Jan

1876

4

 

Hauserová Barbora

1876

3

 

8.2

 

 

 

 

Hovorka Josef

1878

6

 

9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Talafous František

1871

4

 

Talafousová Františka

1876

3

 

10.1

Hrubecký Jan

1878

6

2

Hrubecký Jan

1878

5

2

11.1

Bílek Jan

1851

3

 

Bílek František

1887

5

 

11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

Nováková Anna

1867

4

1

Novák Václav

1892

5

2

12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Kozová Anna

1863

8

2

Kozová Anna

1863

3

4

13.2

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

Řežábek Jan

1877

2

4

Řežábek Jan

1877

5

3

14.2

Řežábek Tomáš

1843

3

 

 

 

 

 

15.1

Zámečník Josef

1861

2

3

Zámečník Josef

1861

2

 

16.1

Kulanda František

1837

5

1

Kučera Václav

1886

4

2

16.2

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Dvořák Jan

1869

8

 

Dvořák Jan

1869

8

 

18.1

Kropáček Václav

1884

6

3

Kropáček Václav

1884

8

2

19.1

Krištůfek Václav

1857

4

 

Krištůfek Josef

1884

4

 

20.1

Dvořák Jan

1870

7

4

Dvořák Jan

1870

8

3

20.2

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1

Procházka Josef

1840

4

 

Procházka Josef

1840

4

1

21.2

Hrubecký Vojtěch

1873

4

 

Hrubecký Vojtěch

1873

4

 

21.3

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Koc Václav

1857

8

 

Koc Václav

1857

6

 

22.2

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1

Slavík František

1880

4

 

Slavíková Anna

1872

5

 

23.2

Volf Jan

1883

3

 

 

 

 

 

23.3

Toušek František

1873

4

 

 

 

 

 

24.1

Volf Jan

1842

3

 

Viktora Josef

1872

5

 

25.1

Smola Josef

1874

7

1

Slavík Antonín

1893

2

 

26.1

 

 

 

 

Čížek Tomáš

1877

6

 

26.2

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Lukeš Jan

1860

6

 

Procházka Josef

1868

6

 

27.2

Kubíček Jan

1847

5

 

Jícha Václav

1884

6

 

27.3

Vlasatý Matěj

1881

4

1

Hronek Václav

1859

3

 

27.4

Janeš František

1875

6

1

Rybák Jan

1893

4

 

27.5

Sýkora Václav

1876

5

 

Sýkora Václav

1876

4

 

27.6

Kubová Anna

1850

5

 

Kub Václav

1886

5

 

27.6

Sýkora Jan

1879

7

 

Sýkora Jan

1879

5

 

27.6

Procházka František

1870

9

 

Procházka František

1870

7

 

27.7

Špaček Jan

1858

8

 

Špaček Jan

1858

5

 

27.8

Sýkora Josef

1871

5

 

Sýkora Josef

1871

7

 

27.9

Zach Jan

1855

6

 

Volf Josef

1883

6

 

27.10

Procházka Vojtěch

1863

6

 

Procházka Vojtěch

1863

4

 

28.1

Kostohryz Matěj

1861

4

 

Kostohryz Matěj

1861

3

 

29.1

Procházka Jan

1845

4

 

Procházka Jan

1845

2

 

30.1

Jelínek Jan

1868

6

 

Jelínek Jan

1868

5

 

31.1

Hovorka Jan

1844

4

 

Jiranová Anna

1886

3

 

32.1

Toušek Jan

1869

6

 

Toušek Jan

1869

4

 

32.2

Pixa Josef

1842

4

 

Řerháček Antonín

1889

3

 

32.3

Pavlíčková Kateřina

1849

2

 

Pavlíčková Kateřina

1849

2

 

33.1

Koza Jan

1874

8

 

Koza Jan

1874

7

 

34.1

Bláha Václav

1850

4

 

Bláha Václav

1850

4

 

35.1

Nečas Jan

1866

2

 

Nečas Jan

1866

4

1

36.1

Jelínek Josef

1855

4

 

Jelínek Josef

1855

2

 

37.1

Koc Josef

1881

6

 

Koc Josef

1881

8

 

 

Celkem 1910

 

280

29

Celkem 1921

 

256

23

 

Celkem Klokočín

 

72

2

Celkem Klokočín

 

62

0

                 

Legenda:

             

Sloupec 1. - Číslo popisné/číslo bytu

         

Sloupec 2. - Jméno a příjmení majitele

         

Sloupec 3. - Datum narození majitele

         

Sloupec 4. - Počet osob rodiny majitele

       

Sloupec 5. - Počet osob ostatních (děvečka, čeledín, učeň, apod.)

   

Sloupce 6. - 9. - Stejně jako sloupce 2. - 5.

       
                 

M a l e t i c e

Významné události

a osoby

 

Část 4.

 

Poznámka:

Z dostupných pramenů archivních byly vybrány následující významné události a osoby v chronologickém pořadí.

 

1227 – první písemná zmínka o osadě Maletice

1783 – postavena Boží muka u Jelínků

1793 – vybírány peníze na zřízení školy v Myšenci (Matěj Lukáš)

1803 – rozsáhlý požár zničil celou severní stranu obce ( „od Říbků – Novák až po Zámečník“)

1832 – dostavěna nová škola v Myšenci

1843 – přestavěna obecní kovárna (po staré vyhořelé)

1853 – postaven křížek u cesty do Myšence – věnoval Bína Johan a Barbora

1858 – rozsáhlý požár zasáhl/zničil dřevěné domy Kejšarů, Zedníků, Šalků a Hanusů

1859 – Válka Rakousko – Italská účastnil se Hauzer (čp. 8)

1862 – rozšíření školy v Myšenci o II.třídu

1866 – Válka s Italií účastnili se Josef Procházka (Šálků), Jan Volf, Vojtěch Kulanda (padl)

1866 – pořízen a pokřtěn nový zvon do kapličky (zajistil Jan Procházka - radní)

1869 – zákon o povinné školní docházce dětí 6 – 14 let

1870 – požár v čp. 23 u Bílků nyní Slavíků zapálena světnice

1871 – počet školou povinných žáků v Myšenecké škole – 246 z toho 50 z Maletic

1874 – blesk zapálil dům Kejšarů, který vyhořel

1874 – požár v čp. 23 u Bílků nyní Slavíků zapálena stodola

1876 – stanoveno kovářské právo (ceník za kovářské práce) za starosty Václava Kropáčka

1878 - pořízen a pokřtěn nový zvon do kapličky (zajistili Antonín Řežábek, Václav Kropáček)

1880 – povodeň - Maletice byly jako ostrov (28.-31.5.) 

1881 – počet školou povinných žáků v Myšenecké škole – 374 z toho 67 z Maletic

1882 – Jan Bláha zvolen členem školní rady v Myšenecké škole

1885 – Václav Kropáčekstarosta, Václav Koza – radní, Vojtěch Novák, Jozef Procházka,   Jozef Dvořák, Antonín Leskovec – členové obecního výboru

1886 – podepsána smlouva s kovářem Vojtěchem Velickým na rok 1987

1886 – zvoleni revizoři obecních účtů: Václav Koza, František Nováček

1889 – zvolen Jan Bláha - starosta

1889 – zvolen účetní obecní pokladny – František Nováček a revizoři pokladny: Václav Koza, Jan Bláha

1889 – březnová povodeň

1889 – 1892 – zvolen František Nováček členem školní rady v Myšenecké škole

1890 – oprava střechy kapličky (původně došky)

1890 – zářijová povodeň

1890 – sčítání obyvatel: Maletice – 343, (Myšenec – 222, Selibov – 258, Žďár – 363, Tálín – 201, Chalupy – 253, Paseky – 507, Kukle – 115, Nuzov – 98 = farní osada Myšenec)

1891 – představenstvo obce jednohlasně schválilo získání státní půjčky na stavbu chudobince

1891 – založení družstva na regulaci Blanice

1892 – znovu schválena půjčka na chudobinec, schváleno domovské právo pro Jana Holíka a odměna pro starostu za tři roky (60 zl.)

1892 – zakoupila obec čp.32 „Kozíkovnu“ jako chudobinec

1892 – odmítnutí obecního výboru propachtovat pole statku knížete Schwarzenberga

1893 – zvolen z účetního obce Josef Hrubecký

1893 – zjednán obecní kovář Franc Roušal a obecní sluha Jan Šafařík

1893 – nákup společné obecní kovadliny do kovárny podle jednotlivých hospodářství

1893 – dar obce Maletické škole v Myšenci – 20 knih

1894 – dvakrát jednáno o plánu stavby a rozpočtu chudobince

1894 -  projednána žádost Josefa Hrubeckého o udělení domovského práva

1894 – účetním obecní pokladny zvolen Josef Hrubecký

1894 – zvoleni revizoři obecních účtů: Václav Koza, František Nováček

1894 – obecním hajným zjednán Ján Hovorka

1895 – společně zakoupen měch do kovárny (obdobně jako kovadlina)

1895 - zjednán obecní kovář Franc Roušal a obecní sluha a pastýř Jan Šafařík oba do roku 1898

1896 - účetním obecní pokladny zvolen Josef Zámečník

1897 – zbořena obecní „Pazderna“

1898 – založen Sbor dobrovolných hasičů Maletice a zakoupena první strojní stříkačka 

1898 – zvolen starostou Josef Zámečník, za I. radního Jan Dvořák, za II. Radního Václav Koc

1898 – účetním obecní pokladny zvolen pro rok 1899 a 1900 Jan Dvořák a pro rok 1901 Václav Koc

1900 – byla starousedlíky zakoupena nová kovadlina (42 zl., 18 kr.)

1900 – SDH zakoupil šat k ohni a slavnostní

1901 – zvolen za honebního starostu Jan Bláha, do výboru Jan Dvořák, Václav Koza, František Nováček, Josef Zámečník

1901 – zvolen za starostu Jan Dvořák, za I. radního Václav Koza, za II. Radního František Nováček

1903 – účast zástupce SDH Maletice Fr. Nováčka na Všeslovanském sjezdu v Praze

1904 – hasičský župní sjezd v Maleticích

1904 – požár, který zničil domy čp. 7 u Chaloupků a čp. 8 u Bečvářů

1904 – požár v čp. 10 u Kahovců

1904 – zvolen za starostu Václav Koza, za I. radního Jan Bláha, za II. Radního František Nováček

1907 – požár v Klokočíně způsobený bleskem při bouři

1908 – hasičský sbor se zúčastnil hašení 5 požárů

1911 – oprava kříže u Koců

1911 – se konal 1. rybářský ples v Maleticích

1912 – sepsána dohoda starousedlíků a ostatních obyvatel obce o rozdělování ryb z obecních rybníků

1913 – sjednán obecní sluha Jan Šafařík na rok 1913 a 1914

1913 – postavena obecní váha a vážným ustaven František Nováček (čp. 6)

1919 – zrušeno výhradní právo starousedlých na požitky z obecního majetku

1919 – postaven pomník obětem I. světové války

1920 – ustaven rybář obecních rybníků Šípek Jan (čp. 4)

1920 – slavnost zasazen lípy svobody u pomníků

1922 – III. cena za Maletické ryby na výstavě ryb v Písku

1922 – starosta Jan Dvořák získal diplom za zásluhy v oblasti hospodaření

1922 – byla upravena sýpka kováři podle osevní plochy jednotlivých hospodářství

1922 – zjednán od Havla 1922 do Havla 1923 obecní kovář Tomáš Mareš

1923 – dokončena I. etapa regulace Blanice (od soutoku s Otavou do Heřmaně)

1923 - 25. výročí založení SDH v Maleticích s velkou oslavou

1923 – sepsána j. Bílkem Kronika Maletická - (uložená ve státním archivu)

1925 – protokol o spolupráci Divadelního kroužku s SDH Maletice

1925 – 1929 – obnovena smlouva s kovářem Tomášem Marešem

1926 – povodeň, „která po 6 neděl zaplavila všechny louky u obce a přerušila spoje do Protivína a obec byla obklopena kol dokola vodou.“

1927 – „25. 9. tento rok zemřel vynikající hospodář pokrokový Jan Bláha na cukrovku právě o posvícení mu zvonili hodinku. Tento rok také se nešťastnou náhodou utopil dobrý hospodář a společník Jan Nečas 2. 10. 1927.“

1928 – odstěhoval se starý rod Zámečníků, „Od nich to koupil nadlesní Radměřský, který zavedl v obci první obchod koloniální, ale že hospodaření nerozuměl za rok, v r. 1929 mu byl prodán v soudní dražbě.“

1929 – úmrtí: „Tento rok v lednu zemřela M. Nečasová v březnu A. Slavíková a v dubnu Jan Řežábek.“

1930 – uzavřena smlouva za stejných podmínek s kovářem Františkem Smolou ze Smrkovic

1930 – „koupil od Radměřských čp. 15 hospodářství J. Čurda (správně Čadek) který ale dlouho nehospodařil neb byl v září 19 zabit bleskem při nepatrné bouřce za Hrubeckých na paloučku kde sekal trávu.“

1932 – „přiženil se k vdově po Čurdovi (správně Čadkovi) Václav Jána a hospodářství koupily.“

1932 - 1935 – obnovena smlouva s kovářem Smolou

1933 – úmrtí: „V této době zemřel v obci Jan Jídlovec, obuvník čp. 28 a Jan Hovorka, domkář čp. 31.“

1933 - 1934 – obnovuje se smlouva s obecním sluhou Janem Šafaříkem

1935 – „Nastává všeobecné zbrojení, stavění krytů pohraničních a zaměstnanost lidu a do katastru obce přichází práce na regulaci Blanice ( II. etapa – z Heřmaně do Myšence).“

1938 – „postaven most přes řeku Blanici u Klokočína a to nepochopením vedoucích obce takový, že mu žádný neřekne jinak než koryto neb je úzký že se u potahu sotva přejde.“

1945 – na konci války, 7. 5. byla mezi Batistů a Slavíků zatarasena cesta ustupujícímu německému štábu a generál s důstojníky byli přes odpor zajati téměř neozbrojenými obyvateli

1961 – sídlil MNV v čp. 13

1961 – provedl opis Maletické kroniky Josef Volf

1962 – Procházka Václav ml. (čp. 34) předseda MNV a Pisinger Jaroslav tajemník MNV

1972 – předal Josef Volf opis kroniky SDH Maletice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrika: Historie | Autor: lubmor
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: